Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 146/2012

w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
Uchwała Nr XV – 146/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZNa podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Zakładzie – rozumie się przez to Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ.
2) aktywach trwałych Zakładu – rozumie się przez to nieruchomości (grunty budowle, budynki oraz lokale stanowiące własność Zakładu lub przekazane w nieodpłatne użytkowanie) oraz mienie ruchome (aparaturę i sprzęt medyczny i laboratoryjny, środki transportowe, urządzenia techniczne oraz inne przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu), stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Zakładu;
3) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną Szpitala Powiatowego
w Wołominie – SZPZOZ.


§ 2

1. Uchwała określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu.
2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu wymaga każdorazowo uzyskania pozytywnej opinii Rady Społecznej.

§ 3


1. Nieruchomości będące własnością powiatu wołomińskiego oddane w nieodpłatne użytkowanie nie mogą być zbywane przez Zakład.
2. Zbycie nieruchomości będącej własnością Zakładu, bez względu na jej wartość, wymaga każdorazowo uzyskania zgody Rady Powiatu Wołomińskiego, wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora Zakładu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:
1) uzasadnienie,
2) opis proponowanej formy zbycia aktywów trwałych,
3) przewidywany efekt ekonomiczny zbycia,
4) opinię Rady Społecznej.


§ 4

1. Decyzję o wydzierżawieniu lub wynajęciu nieruchomości na okres do 3 lat wymaga zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego, wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora Zakładu.
2. Decyzję o wydzierżawieniu lub wynajęciu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lat wymaga zgody Rady Powiatu Wołomińskiego, wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora Zakładu.
3. Zapis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 5

1. Decyzja o wydzierżawieniu lub wynajęciu mienia ruchomego Zakładu, wymaga zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego, wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora
2. Mienie ruchome Zakładu, o wartości do 50 000 zł. może być zbywane wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Wołomińskiego, wyrażoną w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora Zakładu.
3. Mienie ruchome Zakładu, którego wartość przekracza 50 000 zł, może być zbywane wyłącznie za zgodą Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażoną w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora Zakładu.
4. Zapis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 6

1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu następuje w drodze przetargu, którego warunki i formy określa Dyrektor Zakładu.
2. Dopuszcza się zastosowanie przez Zakład bezprzetargowego trybu najmu lub dzierżawy pomieszczeń:
1) na cele szkoleniowe, naukowe i dydaktyczne;
2) podmiotom wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, realizującym usługi na rzecz Zakładu.
3. Dyrektor Zakładu ustala regulamin przetargu oraz minimalne stawki czynszu za 1 m2 wynajmowanej lub wydzierżawianej powierzchni nieruchomości.
4. Dyrektor Zakładu przeznacza mienie ruchome do zbycia, wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie stosując tryb bezprzetargowy w przypadku gdy wartość mienia nie przekracza wartości księgowej 3 500 zł netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) lub w przypadku braku rozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów.


§ 7

1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych Zakładu nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład.
2. Zakazuje się dokonywania najmu oraz dzierżawy aktywów podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakładu.


§ 8

Tracą moc uchwały:
1. Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej1/3.
2. Nr XVIII-146/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy
ul. Gdyńskiej1/3.
3. Nr XVII-112/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizn aparatury, sprzętu medycznego, którymi powinien kierować się Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej1/3.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2012 r., godz. 11.14Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3054 razy.