Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-142/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
Uchwała Nr XV-142/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 z 2011 poz. 887) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się § 1 uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego w ten sposób, że:
1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 z 2011 poz. 887), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 pkt. 1, 2 i 7 uchwały.”
2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dochody zebrane przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznacza się cele określone w § 3 ust. 1
pkt. 1, 2, 5, 6, 7.”
3. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”


§ 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2012 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2776 razy.