Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-140/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
Uchwała Nr XV-140/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123-2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.298.863 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.832.429 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.445.120 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 147.537.144 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.”
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.704.715 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 179.418 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.179.418 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.679.418 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

Do załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” dodaje się następujące pozycje:
a) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 16.500 zł,
b) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 31.175 zł,
c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 38.000 zł,
d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 24.034 zł.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
5. załącznika Nr 2 pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2012 r., godz. 16.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 08.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 08.43Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 08.43Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.20Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.18Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 16.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2441 razy.