Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr 239/OŚ/2004, z dnia 23.03.2004r., znak: OŚ-II-GW-AS/6223/4/2381/04 na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich, ujętych za pomocą studni o głębokoś

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 28.12.2011r., Pana Witolda Kryńskiego – Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr 239/OŚ/2004, z dnia 23.03.2004r., znak: OŚ-II-GW-AS/6223/4/2381/04 na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich, ujętych za pomocą studni o głębokości 236,0 m, zlokalizowanej na działce nr ew. 69 obr. 4-14-04, położonej
u zbiegu ul. Łochowskiej i Siedleckiej w Warszawie i pozwolenia nr 1054/PŚ/2008, z dnia 15.09.2008r., znak: OS-III-ASZ-62100-8-4-08, na pobór wód podziemnych z oligoceńskiej warstwy wodonośnej, ujętej przy pomocy studni o głębokości 237,0m, zlokalizowanej
przy Pl. gen. J. Hallera w Warszawie. Postanowieniem nr 209/P/NN/12, z dnia 31.01.2012r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona
w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 06.03.2012r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 16.02.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.32
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.32Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1752 razy.