Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-129/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
Uchwała Nr XIV-129/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 1204 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn.”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” w części dotyczącej roku 2012 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

W załączniku pn.”Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” następujące zadania:
1) przewóz zwłok – zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych z limitem zobowiązań w kwocie 40.824 zł,
2) umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach – stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców z limitem zobowiązań w kwocie 1.208.382 zł,
3) analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowanie przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu z limitem zobowiązań w kwocie 65.191 zł. przenosi się z pkt. 1c „Programy, projekty, zadania pozostałe (razem) do pkt. 2” umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i dla których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.


§ 4

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje
ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Podstrony:
 • Tabela 1
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Załącznik 1
  Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Załącznik 2
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
 • Objaśnienia
  Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2012 r., godz. 09.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2701 razy.