Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-128/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
Uchwała Nr XIV-128/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

W treści Uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:
1. w § 1 uchwały w ust. 2 zapis:
„a) bieżące w kwocie 119.114.570 zł,
b) majątkowe w kwocie 16.846.235 zł.”
zastępuje się zapisem: „a) bieżące w kwocie 119.104.570 zł,
b) majątkowe w kwocie 16.856.235 zł.”
2. w § 2 uchwały w ust. 4 zapis:
„Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.”
zastępuje się zapisem: „Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia sfinansowania przejściowego deficytu
z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.”
3. w § 8 uchwały zapis pkt.4 „przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013.” zastępuje się zapisem: „przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013.”


§ 2

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 roku wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 3

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.098.058 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 138.533.566 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.131.219 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 143.092.024 zł.


§ 4

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”.
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.558.458 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 33.161 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.033.161 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.533.161 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 5

W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” zadanie „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie” otrzymuje brzmienie „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych”.


§ 6

W załączniku Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:
1. w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych - kwotę dotacji dla gminy Wołomin na prowadzenie biblioteki powiatowej przenosi się do kolumny „dotacje celowe” (dział 921 rozdział 92116),
2. w części dotyczącej jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:
a) kwoty dotacji na prowadzenie ośrodków wsparcia przenosi się do kolumny „dotacje celowe” (dział 852 rozdział 85203),
b) nazwa zadania „prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Caritas Ząbki” otrzymuje brzmienie „prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki.”


§ 7

W tabeli Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” w dziale 900 w rozdziale 90095 wykreśla się kwotę 35.000 zł z kolumny „dotacje”.


§ 8

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z ochrony środowiska w roku 2012” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 1 pn.: „ Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.02.2012 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.02.2012 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2012 r., godz. 14.59Małgorzata JeznachEdycja strony
06.02.2012 r., godz. 14.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4352 razy.