Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VI zmiana budżetu dokonywana
przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.529.586 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
58.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przeznaczona na wykonanie modernizacji drogi Srachówka-Zofinin (zmiana klasyfikacji budżetowej),
2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.400.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Państwa na remont drogi powiatowej nr 4321W w miejscowości Stasiopole, relacja Czarnów-Stasiopole-Kuligów,
3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu mienia Powiatu,
4) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 250.000 zł z tytułu wyższej sprzedaży map z zasobu geodezyjnego,
5) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 18.474 zł (17.508 zł część unijna, a 966 zł część krajowa – środki z EPS przeznaczone na realizację projektu „E-Starostwo”),
6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność
o kwotę 15.000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gmin: Klembów, Dąbrówka i Poświętne na zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie,
7) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Rożne rozliczenia finansowe o kwotę 147.732 zł z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
8) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o łączną kwotę 17.000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
9) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 413.380 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 62.080 zł w tym na :
 darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem w wysokości 490 zł,
 darowizna na rzecz RDD Nr 1 w Wołominie w wysokości 1.500 zł,
 nawiązki sądowe na rzecz Domu Dziecka w Równem w wysokości 500 zł,
 dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa w wysokości 59.590 zł przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka prowadzonych przez Gminę Płock,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 346.300 zł, w tym na:
 wyższe wpłaty od pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w kwocie
160.000 zł,
 wyższe wpłaty od pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
w kwocie 180.000 zł,
 wpływy z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych w kwocie 6.300 zł,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 5.000 zł z tytułu odpłatności rodzin naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programów ekologicznych,
11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 100.000 zł wpływy z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pałacu w Chrzęsnem.”
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 208.000 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
58.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przeznaczoną na wykonanie modernizacji drogi Srachówka - Zofinin (zmiana klasyfikacji zadania),
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50.000 zł w związku
z niższymi niż planowane dochodami z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100.000 zł w związku
z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Wołomińskiego.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.321.586 zł.

II.1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.634.286 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 32.700 zł przeznaczoną
na udzielenie dotacji gminom na konserwację melioracji urządzeń wodnych,
2) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o łączną kwotę 3.180.000 zł, w tym:
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 180.000 zł na „Rozbudowę drogi powiatowej
Nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin”
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 3.000.000 zł z tytułu środków otrzymanych
z MSWiA na remont drogi Nr 4321W w miejscowości Stasiopole o długości 3 km,
3) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na utworzenie dokumentu strategicznego pn.: „Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2020”,
4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe,
5) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 18.474 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące przy realizacji projektu „E-Starostwo”
6) w dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000 zł, w tym na:
- zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie w kwocie 15.000 zł,
- działalność związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł,
7) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.571 zł przeznaczoną na opłacenie odsetek
od zaciągniętych kredytów,
8) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o łączną kwotę 401.115 zł, w tym:
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 30.000 zł z tytułu opłacenie pochodnych
od wynagrodzeń pracowników ZSS w Ostrówku,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14.000 zł z tytułu opłacenia wynajmu hali sportowej
przez LO Radzymin ,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o łączną kwotę 340.000 zł, w tym na:
a) wydatki bieżące 160.000 zł:
 z tytułu opłacenia kosztów energii elektrycznej w ZSTZ w Radzyminie w kwocie 30.000 zł,
 z tytułu przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkołach w kwocie 130.000 zł, (środki na remonty zostały wykorzystane do 31.07.2011r.),
b) wydatki majątkowe 180.000 zł:
 „Wykonanie parkingu i chodników przy ZS w Wołominie wraz z wykonaniem nowego wjazdu”
z kwocie 50.000 zł (nowe zadanie majątkowe),
 „Wykonanie parkingu, drogi przeciwpożarowej wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej
na terenie ZS w Zielonce” z kwotą 100.000 zł (nowe zadanie majątkowe),
 „Wykonanie monitoringu i zabezpieczenie boisk na ternie ZS w Wołominie” z kwotą 30.000 zł
(nowe zadanie majątkowe),
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 17.115 zł z tytułu opłacenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.
9) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o łączną kwotę 486.198 zł, w tym na:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o łączną kwotę 86.198 zł, w tym na:
 opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotacje dla gmin) w kwocie 59.590 zł,
 opłacenie wydatków bieżących Domu Dziecka w Równem w kwocie 25.108 zł, (m.in.: środki żywności),
 zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków RDD Nr 1 w Wołominie
w kwocie 1.500 zł,
- rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 400.000 zł, w tym na:
 wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w kwocie 160.000 zł w tym (wynagrodzenia
i pochodne w kwocie 72.000 zł),
 opłacenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie w kwocie 180.000 zł,
 opłacenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w kwocie 88.000 zł,
 przeprowadzenie niezbędnych remontów w domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł.
10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 228 zł przeznaczoną na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli poradni i internatu,
11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na realizację projektu ,,Myśl logicznie - działaj ekologicznie”,
12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 120.000 zł, w tym na:
 w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na patronaty Starosty w związku z ich dużym zainteresowaniem,
 w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 100.000 zł przeznaczona na „Adaptację pałacu w Chrzęsnem.”
2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.312.700 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o łączną
kwotę 960.000 zł, w tym:
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 850.000 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł przeznaczone na:
a) „Remont mostu na rzece Rządzy w Dybowie, gm. Radzymin” kwota 100.000 zł,
b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W od Czarnej przez węzeł Wołomin do S8” kwota 10.000 zł,


2) w dziale 710 Działalność usługowa o łączna kwotę 300.000 zł w tym na:
- w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 100.000 zł z tytułu poniesionych nakładów
na prace geodezyjne i kartograficzne,
- w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 200.000 zł z tytułu poniesionych nakładów na opracowania geodezyjne,
3) w dziale 758 w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 10.000 zł wycofanie pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego,
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność o łączną kwotę 32.700 zł, w tym:
- kwotę dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 17.700 zł,
- kwotę dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę pomników przyrody w wysokości 15.000 zł.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.321.586 zł.

III. W tabeli pn.: ,,Plan wydatków majątkowych na rok 2011” dokonuje się następujących zmian:,
1) w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin” zwiększa się nakłady do kwoty 5.300.000 zł,
2) w zadaniu „Remont mostu na rzece Rządzy w Dybowie, gm. Radzymin” zmniejsza się nakłady
o kwotę 100.000 zł (likwidacja zadania),
3) w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W od Czarnej przez węzeł Wołomin do S8” zmniejsza się nakłady o kwotę 10.000 zł (likwidacja zadania),
4) w zadaniu ,,Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie" zwiększa się nakłady do kwoty 135.000 zł,
5) dodaje się nowe zadanie „Wykonanie parkingu i chodników przy ZS w Wołominie wraz z wykonaniem nowego wjazdu” z kwotą 50.000 zł,
6) dodaje się nowe zadanie „Wykonanie parkingu, drogi przeciwpożarowej wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej na terenie ZS w Zielonce” z kwotą 100.000 zł,
7) dodaje się nowe zadanie „Wykonanie monitoringu i zabezpieczenia zespołu boisk na terenie ZS w Wołominie” z kwotą 30.000 zł,
8) w zadaniu „Adaptacja pałacu w Chrzęsnem” zwiększa się nakłady do kwoty 4.762.800 zł.

IV. W załączniku Nr 1 pn.: ,,Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji ,,Dotacja celowa dla gmin na konserwację urządzeń melioracji wodnych” - zwiększa się kwotę dotacji
do wysokości 242.700 zł,
2) w pozycji ,,Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez Gminy” - zwiększa się kwotę dotacji do wysokości 188.290 zł,
3) wykreśla się pozycję ,,Pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego” - z kwotą 10.000 zł,
4) wykreśla się pozycję ,,Dotacja dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną pomników przyrody” -
z kwotą 15.000 zł,
5) w pozycji ,,Ekologia i ochrona środowiska, w zakresie prowadzenia działalności ekologicznej” - zmniejsza
się kwotę dotacji do wysokości 12.300 zł,
6) w pozycji „Prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dokonuje się aktualizacji
w zakresie nakładów na funkcjonowanie środowiskowych domów pomocy społecznej.

V. W § 7 uchwały budżetowej:
1) dodaje się punkt :
c) upoważniający Zarząd Powiatu Wołomińskiego do przeniesień planu wydatków bieżących między różnymi grupami wydatków.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
20.09.2011 r., godz. 10.35Małgorzata JeznachEdycja strony
20.09.2011 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3022 razy.