Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 88/2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
Uchwała Nr VIII – 88/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię EuropejskąNa podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji w 2011 r. projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ogólnej wartości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
2. Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego do projektu, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości 10,5 % całego projektu tj. w kwocie 73.500 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).


§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Wołomińskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 12.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2481 razy.