Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-82/2011

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr VIII-82/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Opracowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
2. Materiały planistyczne niezbędne do opracowania projektu uchwały budżetowej przygotowywane są na podstawie wytycznych oraz w terminach określonych
przez Zarząd Powiatu.


§ 2

1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu powiatu.
2. Wnioski o przyznaniu środków z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań jednostek,
o których mowa w ust. 1, muszą zawierać dokładny opis zadania oraz szczegółową kalkulację brakujących środków.
3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane przy ustaleniu projektu uchwały budżetowej.


§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w następującej szczegółowości:
1) prognozowane dochody wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe według źródeł ich powstawania,
2) planowane kwoty wydatków wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków ujętych w ustawie
o finansach publicznych,
3) projekt planu wydatków majątkowych sporządza się w podziale na działy, rozdziały
i zadania inwestycyjne z podaniem planowanej kwoty,
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać także inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.


§ 4


1. Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu załącza uzasadnienie oraz materiały informacyjne.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać:
1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych grup dochodów z określeniem wskaźnika wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,
2) w zakresie wydatków – omówienie przeznaczenia poszczególnych grup wydatków
z określeniem wskaźnika wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego
rok budżetowy,
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji,
4) omówienie przeznaczenia nadwyżki budżetowej.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują:
1) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków
w ciągu 2-ch lat poprzedzających rok budżetowy,
2) informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach następnych,
3) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie,
4) załączniki do projektu uchwały budżetowej powiatu sporządza się w podziale
na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.


§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedkłada najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
- Radzie Powiatu Wołomińskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej ogłoszony jest na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Przewodniczący Rady przekazuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania,
projekt uchwały budżetowej w całości wraz z innymi materiałami określonymi
w uchwale budżetowej do zaopiniowania stałym komisjom rady i wyznacza termin sesji, na której odbędzie się debata budżetowa.
2. W terminie do 5 grudnia Komisje Rady (z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej) odbywają posiedzenie, na których po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, formułują
na piśmie opinie o projekcie budżetu. W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje mogą żądać wyjaśnień od przedstawicieli Zarządu Powiatu.
3. Komisja proponująca:
a) wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania,
b) zwiększenia dochodów zobowiązana jest do wskazania źródeł ich pozyskania.
4. Na żądanie wnioskodawców wnioski radnych nieprzyjęte przez Komisję zamieszcza się
w protokole i w opinii jako wnioski mniejszości.
5. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisją Finansową.
6. W posiedzeniu Komisji Finansowej, na którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej uczestniczą przewodniczący pozostałych stałych komisji.
7. W terminie do 15 grudnia Komisja Finansowa formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej. Nieuwzględnione przez Komisję Finansową wnioski i opinie innych Komisji oraz wnioski mniejszości zamieszcza się w opinii zbiorczej.
8. Wydana przez Komisję Finansową opinia zbiorcza o projekcie uchwały budżetowej przedkładana jest niezwłocznie Przewodniczącemu Rady i Zarządowi.


§ 7

W terminie do 20 grudnia Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią opinii zbiorczej przedkłada Radzie Powiatu uwzględnione wnioski w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Nieuwzględnione w autopoprawce wnioski Komisji Finansowej oraz wnioski mniejszości wymagają uzasadnienia Zarządu Powiatu.


§ 8

Porządek sesji Rady, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
2) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
5) dyskusję i głosowanie nad wnioskiem mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd, nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków,
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Traci moc uchwała Nr X-73/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: procedury przygotowania i uchwalania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 11.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3271 razy.