Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 80/2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
Uchwała Nr VIII – 80/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie tj.
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 48.652.439,54 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 54/100).
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.629.860,55 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 55/100),
- zestawienie zmian na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 21.055.832,89 zł (słownie dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 89/100).


§ 2

Ujemny wynik finansowy w kwocie 2.629.860,55 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 55/100) zostanie pokryty przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ we własnym zakresie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 11.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2395 razy.