Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-78/2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010
Uchwała Nr VIII-78/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2010
i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 12.497.035,94 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
trzydzieści pięć złotych 94/100),
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 117.606.476,88 zł (słownie sto siedemnaście milionów sześćset sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 88/100),
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 i wykazujący zysk w kwocie 33.919.574,21 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 21/100),
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2010 i wykazujące fundusz w kwocie 109.920.463,30
(słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 30/100).
Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wołomińskiego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2313 razy.