Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 70/2011

w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności.
Uchwała Nr VII - 70/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art.221 § 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r (Dz. U. Nr 157, poz.1240), uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace restauratorskie wg tabeli:

Źródło dotacji Obiekt Przedmiot dotacji Kwota dotacji
zł.
Dział 921
Rozdział 92120
Dotacja na wykonanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych Muzeum Zofii
i Wacława Nałkowskich,
w Wołominie
Odtworzeniowa wymiana stolarki okiennej wraz
z listwowaniem
i okiennicami
30.000 zł


§ 2

Szczegółowe warunki dofinansowania określa wzór umowy, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.56Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.50Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2505 razy.