Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 65/2011

w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
Uchwała Nr VII - 65/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011 r.


w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012


Na podstawie art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012”, w następujący sposób.

1) w rozdziale II ust. 1 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

2) w rozdziale III ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. g) w brzmieniu:
g) przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.,

3) w rozdziale III ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) Biuro Promocji i Kultury, w zakresie:
a) obejmowania patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych
o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.

4) w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 - 8 skreśla się zapisy dot. środków planowanych na rok 2011 oraz środków planowanych na rok 2012,

5) w rozdziale VI ust. 2 - 6 otrzymują brzmienie:
2. Na realizację zadań określonych w ust. 1:
1) w budżecie Powiatu na rok 2011 planuje się kwotę 454.000 zł,
2) w budżecie Powiatu na rok 2012 planuje się kwotę 462.000 zł.
3. Do 10 % kwot określonych w ust. 2 może zostać przeznaczonych na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.
4. Wnioski w sprawie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert należy składać w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego.
5. Kwoty określone w ust. 2 nie uwzględniają środków przeznaczonych na obejmowanie przez Starostę Wołomińskiego patronatem realizacji przedsięwzięć
o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.
6. Na obejmowanie przez Starostę Wołomińskiego patronatem realizacji przedsięwzięć o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym przeznacza się kwotę:
1) w roku 2011 – 130.000,00 zł,
2) w roku 2012 – 130.000,00 zł.,

6) w rozdziale X ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Monitoring i ewaluacja współpracy Powiatu z podmiotami, odbywa się poprzez: badanie opinii podmiotów na temat wypracowanych efektów współpracy (np. za pomocą ankiety), realizację kontroli zleconych zadań publicznych, badanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych oraz poprzez ocenę współpracy dokonaną przez Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyniki oceny dokonanej przez Zespół oraz wyniki badania opinii podmiotów, kontroli i sprawozdań przedstawiane będą Zarządowi Powiatu Wołomińskiego do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.,

7) w rozdziale XI ust. 5 - 12 otrzymują brzmienie:
5. Komisja pracuje na posiedzeniach w obecności co najmniej 3 członków.
6. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół postępowania konkursowego, podpisywany przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji, przedkładany wraz z pozostałą dokumentacją konkursową Zarządowi Powiatu.
7. Protokół określony w ust. 6 powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) liczbę zgłoszonych ofert,
3) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym odpowiednio
w ustawach oraz w Regulaminie otwartego konkursu ofert,
4) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawach oraz w Regulaminie otwartego konkursu ofert wraz z uzasadnieniem,
5) uwagi Komisji, które mogą być pomocne przy podziale przez Zarząd Powiatu środków z dotacji,
6) podpisy członków Komisji.
8. Członkowie Komisji, przed I posiedzeniem, zapoznają się z wykazem złożonych ofert.
9. Po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, członkowie Komisji, składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w pracach Komisji. Treść oświadczenia stanowi załącznik do Programu współpracy.
10. Otwarcie i ocena ofert przez Komisję następuje w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert.
11. Ocena formalna ofert dokonywana jest na posiedzeniu otwartym, na którym mogą być obecni oferenci. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
12. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.,

8) w rozdziale XII ust. 2 pkt 3 - 4 otrzymują brzmienie:
3) gromadzenie i rozpowszechnianie istotnych informacji dla działalności podmiotów Programu współpracy,
4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez podmioty Programu współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

9) w całej treści Programu współpracy zapis: (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zastępuje się zapisem: (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

10) w całej treści Programu współpracy zapis: Zespół doradczy i inicjatywny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi (użyty w odpowiedniej formie) zastępuje się zapisem: Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi (użytym w odpowiedniej formie).

2. Tekst jednolity „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym ust. 4 w rozdziale VI Programu współpracy, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2012 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.37Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2513 razy.