Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII-63/2011

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
Uchwała Nr VII-63/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
za I półrocze.


Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1
W uchwale Nr XLIV-335/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze wprowadza się następujące zmiany:
- § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze w następujący sposób:
1) Informacja sporządzana jest w szczegółowości przyjętej w uchwale budżetowej.
2) Informacja obejmuje:
- część opisową dotyczącą wykonania budżetu zawierająca w szczegółowości opis pozycji dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od planowanego wykonania oraz informacji o wysokości zaciągniętych kredytów, pożyczek i spłacie zaciągniętego długu
- część tabelaryczną zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 1.2. Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w następujący sposób :
1) Informacja opisowa zawiera:
a. dane dotyczące kształtowania się dochodów, wydatków, wyniku budżetu, zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetowych,
b. dane dotyczące oceny relacji dotyczącej możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych oraz sposób finansowania spłaty długu,
c. objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową.
2) Informacja tabelaryczna zawiera dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych
w wieloletniej prognozie finansowej w podziale na:
a. programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
b. zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
c. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
d. gwarancje i poręczenia.”

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29.06.2010 r. pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.33Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2272 razy.