Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2011 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241)
I. Planowane dochody
Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:
A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, tj.:
• wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
• wstępnie planowanej na 2011r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
• planowanej na rok 2011 wpłacie do budżetu państwa
Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2011, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
• średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %.
• składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 2010.10.22, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (tab. nr 1do uchwały ) 118.743.661 zł;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 budżet jest niższy o 1,42 % .
Dochody budżetu obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. Nr 6) w wysokości 13.016.991 zł .W stosunku do roku 2010 kwota dotacji przewidzianych na rok 2011 jest niższa o 3,55 %, Najwyższy spadek dotyczy wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w wysokości 1.363.000 zł . W stosunku do roku 2010 kwota dotacji zmalała o 15,1 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 45.269.583 zł. W stosunku do roku 2010 kwota udziałów wzrasta o 3,35 %.

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.100.000 zł , Kwota udziałów została zmniejszona w stosunku do planu na rok 2010 o 4,35 %.

5.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na finansowanie programu zalesień w wysokości 110 353 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 5 % w stosunku do roku 2010 .
6.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 36.221.640 zł , wzrost w stosunku do roku 2010 o 9,55 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2010 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2011.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 2.227.885 zł. W stosunku do roku 2010 wzrosła ona o 34,7 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów ,w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 400.725 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2006-2010 .

9 . Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości 1.169.900 zł , dochody wzrosły w stosunku do roku 2010 o 47,99 % .

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (Zał. nr 7) w wysokości 18.000 zł . Kwota dotacji przewidzianych na rok 2011 jest na poziomie roku 2010.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości 2.734.615 zł
Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Pozostałe dochody własne w wysokości 13.134.346 zł .
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2006-2009,
Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.400..000 zł .
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 110.000 zł.
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 400.000 zł , dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj. w wysokości 3.771.208 zł , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 spadek o 2 %
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 183.720 zł .
Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.207.220 zł
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 400.000 zł,
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe ) w wysokości 662.198 zł

13. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości 676.623 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.
Porównanie dochodów z planu w roku 2010 i projektu na rok 2011 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

14. Pomoc finansowa z Gmin Wołomin i Ząbki na realizację zadań drogowych w kwocie 1.300.000 zł.


II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 134.744.554 zł ( tab. Nr 2 do uchwały ) w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 110.229.907 zł tj. 81,81 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 24.514.647 zł tj. 18,19 % wydatków ogółem.

1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 195.000 zł. zostaną przeznaczone na:
a) modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich w kwocie 45.000 zł,
b) na finansowanie konserwacji urządzeń wodnych na terenach zagrożonych podtopieniami we współpracy z gminami w kwocie 150.000 zł.

2.Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 290.832 zł są przeznaczone na :
Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 110.353 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,
Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 180.479 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 3,33 % w stosunku do nakładów w roku 2010, co wynika ze zwiększenia obszaru objętego nadzorem ) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 25.247.245 zł ,( co stanowi
69,98 % przewidywanego wykonania roku 2010 ), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:
1. kwota 2.087.245 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Dróg Powiatowych.
2. kwota 8.020.000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
3. kwota 15.140.000 zł na inwestycje drogowe ,

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

4.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 312.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :
1. kwota 112.000 zł ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 200.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ( decyzje podziałowe ) .

5.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.750.500 zł , w stosunku do roku 2010 wzrost o 77,9 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 315.000 zł , w tym 65.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na założenie ewidencji gruntów i budynków w gm. Tłuszcz i gm. Jadów dla
m-sta Radzymin. W stosunku do roku 2010 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 8,3 %
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 475.000 zł , w tym 75.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na założenie ewidencji budynków dla m-sta Ząbki . W stosunku do roku 2010 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 7,2 %
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 810.500 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 40.000 zł. W stosunku do roku 2010 wydatki zwiększą się o 5,3 %.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł.

6.Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 18.582.029 zł , w porównaniu z rokiem 2010 wzrastają o 11,6 %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 375.584 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2007 .
Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 555.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2009 .
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 17.326.298 zł. w tym płace i pochodne 10.920.968 zł, a wydatki rzeczowe w wysokości 5.525.330 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 880.000 zł ,w tym 480.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i licencji programów komputerowych . Wydatki w tym rozdziale wzrosną o 12,1 %.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 57.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2011 roku
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 120.000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 148.147 zł są przeznaczone jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” oraz „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą 4.867.207 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2010 wydatki zmniejszają się o 10,52 %.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 4.807.207 zł. w tym na płace i pochodne 4.272.677 zł. , udział Powiatu w zakupie lekkiego samochodu operacyjnego zaplanowano na kwotę 60.000 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2010 spadek o 15,4 %.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 12.500 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota 47.500 zł. zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. W stosunku do roku 2010 spadek o 16,7 %.

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota 1.745.489 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2005 – 2010 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota 1.225.247 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

9.Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 450.000 zł ,
co stanowi 0,35 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 400.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 50.000 zł
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 3.799.237 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów . Wpłaty dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 197,44 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 160,18 . Kwota wpłaty jest wyższa o 2.220.865 niż w roku 2010

10.Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą 33.416.996 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2010 nakłady wzrastają o 2,67 % co wynika ze wzrostu płac w oświacie skorygowanych zmniejszonymi nakładami na inwestycje i remonty . Dotacje w wysokości 6.627.819 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 4.215,7022 zł ( szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2010/2011 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2010 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 861.000 zł (tabela Nr 3)
Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.
Środki przeznacza się na
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 3 869 863 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
-budowy placu zabaw przy Szkoły Specjalnej w Markach - kwota 70.000 zł
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 2.592.249 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 112.645 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.081.222 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
3.LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.691.222 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)
Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 2.386.410 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :
1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
2.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Tłuszczu
3.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 417.803 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 14.187.803 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.Zespół Szkół w Zielonce,
4.Zespół Szkół w Wołominie,
5.Zespół Szkół w Tłuszczu
oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 3.154.881 zł ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1 ).
Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 120.000 zł.
Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 891.000, szczegółowy podział przedstawia tabelę Nr 3.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 920.807 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych oraz na dotację dla szkoły specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 132.491 zł
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczni – kwota 22.224 zł
Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie kosztu wynajmu pomieszczeń dla biblioteki pedagogicznej ( dotacja dla Sejmiku Mazowieckiego )
Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 223.927 zł
Kwotę 198.427 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 25.500 zł na organizację narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 7.234.200 zł z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na :
1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych ( kwota 2.000.000 zł )
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego ( kwota 50.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 123.000 zł.
Przewiduje się :
a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 80.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 16.000 zł,
c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 27.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.061.200 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana będzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 15.540.130 zł ,
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 2.994.771 zł
Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :
1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
3. wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 134.725 zł
4. opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 550.741 zł
5. realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , kwota 20.000 zł
6. na wykonanie inwestycji w Domu Dziecka Nr 3 planuje się kwotę 36.500 zł .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 5.928.739 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2011 roku przewidziano 3.954.101 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.574.638 zł.
Na modernizację DPS-u planuje się kwotę 400.000 zł .
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 870.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie-
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu ,
oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas.
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 3. 176.969 zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie 1.248.513 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 1.084.913 zł .
Zwiększone o 13,5 % środki w stosunku do roku 2010 wynikają z przyznania środków na zakup wyposażenia oraz zwiększenia zatrudnienia.
Planowany jest zakup sprzętu komputerowego dla jednostki do kwoty 12.000 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 597 138 zł przeznacza się na
1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 252.170 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 100.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 244.968 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców – kwota 700.000 zł
Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.
Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 24.000 zł w tym na
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 10.000 zł,
- pozostałe wydatki 14.000 zł.

13.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 6.486.487 zł .W stosunku do roku 2010 wydatki zostają zmniejszone o 25,03 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS .
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 140.000 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 156.000 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. .
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 5.447.240 zł .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( kwota 1.541.323 zł ) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.387.157 zł, w tym programu finansowanie ze środków unijnych.
Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 893.247 zl
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu Okno na świat , skierowanego do osób niepełnosprawnych.

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości 8.242.395 zł. ( wzrost wydatków o 12,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 ) z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 2.676.298 zł .
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 4.215,7022 zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę 3.211.586 zł w tym płace i pochodne 2.256.457 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :
1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
oraz na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 3.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę 368.109 zł. w tym płace i pochodne 318.562 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 50.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat ( stypendium Talent ) - 50.000 zł,
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.121.389 zł przeznaczona na działalność Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 758.835 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wołominie
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 14.914 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 41.264 zł
Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ( kwota 16.264 zł ) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( kwota 25.000 zł )

15. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 347.000 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2010 zostają zmniejszone o 14,5 %.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 80.000 zł
Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 80.000 zł w tym 70.000 zł na pomoc finansowa dla gmin.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 40.000 zł
Na zakładanie utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 40.000 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwota 60.000 zł
Na realizację zadań ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy powiat wołomiński , w tym propagowanie alternatywnym źródeł energii, montaż kolektorów słonecznych na obiektach Starostwa, przeznacza się kwotę 60.000 zł .
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 167.000 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych w tym 15.000 zł na pomoc finansową dla gmin a 30.000 zł na realizację programu współpracy.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie 4.638.678 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku
do roku 2010 wzrost o 5,65 % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 320.000 zł
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 230.000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 63.000 zł.
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków - kwota 425.678 zł
Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 274.178 zł
Kwotę 350.000 zł przeznacza się na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach ODE przy
ul. Orwida w Wołominie.
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 3.630.000 zł
Kwotę 3.600.000 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem. Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30.000zł

17.Dział 926 Kultura fizyczna
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 373.882 zł, w tym;
- kwota 72.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 60.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
- kwota 91.882 zł przeznaczona jest na zatrudnienie trenerów w ramach programu Orlik 2012.
Porównanie wydatków z planu w roku 2010 i projektu na rok 2011 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia,
- kwota 150.000 zł na dokończenie budowy kompleksów boisk przy LO Radzymin.

III. Rozchody budżetu Powiatu
Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2011 wyniosą 6.127.480 zł w tym na spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚi GW kwota 600.000 zł
Na rok 2011 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 1.225.247 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2011 8.998.216 zł co stanowi 7,75 % planu dochodów na rok 2011.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2011 wyniesie 16.000.893 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2011 zwiększa się do kwoty 22.128.373 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 21.100.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.028.373 zł.

V. Inwestycje
Plan zadań inwestycyjnych w roku 2011 przedstawia tabela Nr 3.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 24.514.647 zł w tym
- w dziale 600 15.140.000 zł
- w dziale 750 1.028.147 zł
- w dziale 754 60.000 zł
- w dziale 801 861.000 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 448.500 zł
- w dziale 853 32.000 zł
- w dziale 854 845.000 zł
- w dziale 921 3.950.000 zł
- w dziale 926 150.000 zł
Inwestycje kontynuowane :
1.Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul Norwida gm. Radzymin II etap,
2.Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem II etap
3.Budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul Piłsudskiego Wołomin,
4.Przebudowa Batorego w Ząbkach III etap,
5.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
6.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm. Kobyłka II etap
7.Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Kobyłce
8.Modernizacja budynku i wyposażenia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce
II etap,
9.Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin etap końcowy,
10.Adaptacja pałacu w Chrzęsnem II etap.

VI Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych
Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.03.2011 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.03.2011 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2011 r., godz. 13.59Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2011 r., godz. 13.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2965 razy.