Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2014 - 2018, 2016 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr V-1/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2016 zadań publicznych
2 Uchwała Nr V-2/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Wołominie przy ul. Warszawskiej na cele budowlane
3 Uchwała Nr V-3/2016 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie do realizacji projektu „Staże zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej”
4 Uchwała Nr V-4/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu do realizacji projektu „Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca”
5 Uchwała Nr V-5/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego”
6 Uchwała Nr V-6/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie do realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”
7 Uchwała Nr V-7/2016 w sprawie: upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi
8 Uchwała Nr V-8/2016 w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
9 Uchwała Nr V-9/2016 w sprawie: przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
10 Uchwała Nr V-10/2016 w sprawie: upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016
11 Uchwała Nr V-11/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w zielonce do realizacji projektu ”Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich”
12 Uchwała Nr V-12/2016 w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z umowy Nr 032.444.2014 zawartej z Klubem sportowym TORSTAR Naczaj TEAM
13 Uchwała Nr V-13/2016 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2016 r. w I i II etapie
14 Uchwała Nr V-14/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
15 Uchwała Nr V-15/2016 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
16 Uchwała Nr V-16/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
17 Uchwała Nr V-17/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
18 Uchwała Nr V-18/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
19 Uchwała Nr V-19/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-10/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016
20 Uchwała Nr V-20/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-9/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
21 Uchwała Nr V-21/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych
22 Uchwała Nr V-22/2016 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie Oświata i wychowanie
23 Uchwała Nr V-23/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
24 Uchwała Nr V-24/2016 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi priorytetowej IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym
25 Uchwała Nr V-25/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
26 Uchwała Nr V-26/2016 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy
27 Uchwała Nr V-27/2016 w sprawie: zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
28 Uchwała Nr V-28/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
29 Uchwała Nr V-29/2016 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
30 Uchwała Nr V-30/2016 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2015 roku
31 Uchwała Nr V-31/2016 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
32 Uchwała Nr V-32/2016 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
33 Uchwała Nr V-33/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
34 Uchwała Nr V-34/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
35 Uchwała Nr V-35/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
36 Uchwała Nr V-36/2016 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2015 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
37 Uchwała Nr V-37/2016 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2015 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i twórczości w Wołominie
38 Uchwała Nr V-38/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
39 Uchwała Nr V-39/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
40 Uchwała Nr V-40/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Radzyminie
41 Uchwała Nr V-41/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
42 Uchwała Nr V-42/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
43 Uchwała Nr V-43/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
44 Uchwała Nr V-44/2016 w sprawie: powołania przedstawicieli Powiatu Wołomińskiego – Koordynatorów do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podczas realizacji Projektu ASI
45 Uchwała Nr V-45/2016 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2015
46 Uchwała Nr V-46/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
47 Uchwała Nr V-47/2016 w sprawie: wysokości wsparcia zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2016 r. – Etap I
48 Uchwała Nr V-48/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
49 Uchwała Nr V-49/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
50 Uchwała Nr V-50/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
51 Uchwała Nr V-51/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych
52 Uchwała Nr V-52/2016 w sprawie: ustalenia zasad współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych
53 Uchwała Nr V-53/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
54 Uchwała Nr V-54/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
55 Uchwała Nr V-55/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
56 Uchwała Nr V-56/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego V-410/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016
57 Uchwała Nr V-57/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w pomieszczeniu nadbudowy dachowej budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na zainstalowanie nadajnika radiowego dla łącza internetowego
58 Uchwała Nr V-58/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
59 Uchwała Nr V-59/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
60 Uchwała Nr V-60/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
61 Uchwała Nr V-61/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
62 Uchwała Nr V-62/2016 w sprawie: przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2016
63 Uchwała Nr V-63/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V-10/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016
64 Uchwała Nr V-64/2016 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)”
65 Uchwała Nr V-65/2016 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
66 Uchwała Nr V-66/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
67 Uchwała Nr V-67/2016 w sprawie: zmiany zasad i trybu przyznawania uczniom stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”
68 Uchwała Nr V-68/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
69 Uchwała Nr V-69/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
70 Uchwała Nr V-70/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
71 Uchwała Nr V-71/2016 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2016 roku
72 Uchwała Nr V-72/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
73 Uchwała Nr V-73/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
74 Uchwała Nr V-74/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V-7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi
75 Uchwała Nr V-75/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
76 Uchwała Nr V-76/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok
77 Uchwała Nr V-77/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
78 Uchwała Nr V-78/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
79 Uchwała Nr V-79/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
80 Uchwała Nr V-80/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 r.
81 Uchwała Nr V-81/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
82 Uchwała Nr V-82/2016 w sprawie: zasad i trybu przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT”
83 Uchwała Nr V-83/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
84 Uchwała Nr V-84/2016 w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
85 Uchwała Nr V-85/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego”
86 Uchwała Nr V-86/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
87 Uchwała Nr V-87/2016 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
88 Uchwała Nr V-88/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
89 Uchwała Nr V-89/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
90 Uchwała Nr V-90/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
91 Uchwała Nr V-91/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
92 Uchwała Nr V-92/2016 w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
93 Uchwała Nr V-93/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
94 Uchwała Nr V-94/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
95 Uchwała Nr V-95/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
96 Uchwała Nr V-96/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
97 Uchwała Nr V-97/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
98 Uchwała Nr V-98/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
99 Uchwała Nr V-99/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
100 Uchwała Nr V-100/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
101 Uchwała Nr V-101/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
102 Uchwała Nr V-102/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
103 Uchwała Nr V-103/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
104 Uchwała Nr V-104/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
105 Uchwała Nr V-105/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
106 Uchwała Nr V-106/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
107 Uchwała Nr V-107/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
108 Uchwała Nr V-108/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
109 Uchwała Nr V-109/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
110 Uchwała Nr V-110/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
111 Uchwała Nr V-111/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
112 Uchwała Nr V-112/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
113 Uchwała Nr V-113/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
114 Uchwała Nr V-114/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
115 Uchwała Nr V-115/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
116 Uchwała Nr V-116/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
117 Uchwała Nr V-117/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
118 Uchwała Nr V-118/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
119 Uchwała Nr V-119/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
120 Uchwała Nr V-120/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
121 Uchwała Nr V-121/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
122 Uchwała Nr V-122/2016 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku
123 Uchwała Nr V-123/2016 w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z kosztów związanych z korzystaniem z parkingu depozytowego
124 Uchwała Nr V-124/2016 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
125 Uchwała Nr V-125/2016 w sprawie: wysokości wsparcia zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2016 r. - Etap II
126 Uchwała Nr V-126/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
127 Uchwała Nr V-127/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
128 Uchwała Nr V-128/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
129 Uchwała Nr V-129/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
130 Uchwała Nr V-130/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
131 Uchwała Nr V-131/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starosta Powiatowego w Wołominie na rok 2016
132 Uchwała Nr V-132/2016 w sprawie: wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi powiatowej, położonych na terenie Powiatu Mińskiego
133 Uchwała Nr V-133/2016 w sprawie: powołania komisji do przekazania nieruchomości
134 Uchwała Nr V-134/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
135 Uchwała Nr V-135/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
136 Uchwała Nr V-136/2016 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
137 Uchwała Nr V-137/2016 w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
138 Uchwała Nr V-138/2016 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
139 Uchwała Nr V-139/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
140 Uchwała Nr V-140/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
141 Uchwała Nr V-141/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
142 Uchwała Nr V-142/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
143 Uchwała Nr V-143/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
144 Uchwała Nr V-144/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
145 Uchwała Nr V-145/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
146 Uchwała Nr V-146/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
147 Uchwała Nr V-147/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
148 Uchwała Nr V-148/2016 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
149 Uchwała Nr V-149/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiacie Wołomińskim na lata 2016-2021
150 Uchwała Nr V-150/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
151 Uchwała Nr V-151/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia
152 Uchwała Nr V-152/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie do realizacji projektu „Staże zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej”
153 Uchwała Nr V-153/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie do realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”
154 Uchwała Nr V-154/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
155 Uchwała Nr V-155/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
156 Uchwała Nr V-156/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
157 Uchwała Nr V-157/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
158 Uchwała Nr V-158/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
159 Uchwała Nr V-159/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
160 Uchwała Nr V-160/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
161 Uchwała Nr V-161/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
162 Uchwała Nr V-162/2016 w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności
163 Uchwała Nr V-163/2016 w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności
164 Uchwała Nr V-164/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zielonce do realizacji projektu „Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich”
165 Uchwała Nr V-165/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
166 Uchwała Nr V-166/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
167 Uchwała Nr V-167/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
168 Uchwała Nr V-168/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
169 Uchwała Nr V-169/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
170 Uchwała Nr V-170/2016 w sprawie: upoważnienia Starosty Wołomińskiego do zatrudniania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych
171 Uchwała Nr V-171/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
172 Uchwała Nr V-172/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
173 Uchwała Nr V-173/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
174 Uchwała Nr V-174/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
175 Uchwała Nr V-175/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
176 Uchwała Nr V-176/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
177 Uchwała Nr V-177/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
178 Uchwała Nr V-178/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
179 Uchwała Nr V-179/2016 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
180 Uchwała Nr V-180/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
181 Uchwała Nr V-181/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
182 Uchwała Nr V-182/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
183 Uchwała Nr V-183/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
184 Uchwała Nr V-184/2016 w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
185 Uchwała Nr V-185/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
186 Uchwała Nr V-186/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
187 Uchwała Nr V-187/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
188 Uchwała Nr V-188/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
189 Uchwała Nr V-189/2016 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia postepowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok Powiatu Wołomińskiego i Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
190 Uchwała Nr V-190/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
191 Uchwała Nr V-191/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
192 Uchwała Nr V-192/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
193 Uchwała Nr V-193/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
194 Uchwała Nr V-194/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
195 Uchwała Nr V-195/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
196 Uchwała Nr V-196/2016 w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
197 Uchwała Nr V-197/2016 w sprawie: naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
198 Uchwała Nr V-198/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wołomiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
199 Uchwała Nr V-199/2016 w sprawie: uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
200 Uchwała Nr V-200/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach
201 Uchwała Nr V-201/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Zielona Poradnia w Ząbkach
202 Uchwała Nr V-202/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
203 Uchwała Nr V-203/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
204 Uchwała Nr V-204/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
205 Uchwała Nr V-205/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
206 Uchwała Nr V-206/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
207 Uchwała Nr V-207/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
208 Uchwała Nr V-208/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
209 Uchwała Nr V-209/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
210 Uchwała Nr V-210/2016 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
211 Uchwała Nr V-211/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
212 Uchwała Nr V-212/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
213 Uchwała Nr V-213/2016 w sprawie: rozwiązania umowy użyczenia pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
214 Uchwała Nr V-214/2016 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2016 roku
215 Uchwała Nr V-215/2016 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017
216 Uchwała Nr V-216/2016 w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
217 Uchwała Nr V-217/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-196/2016 r. z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
218 Uchwała Nr V-218/2016 w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
219 Uchwała Nr V-219/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2017 zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
220 Uchwała Nr V-220/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
221 Uchwała Nr V-221/2016 w sprawie: ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
222 Uchwała Nr V-222/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu ciężarowego FS Lublin
223 Uchwała Nr V-223/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu specjalnego Renault Master
224 Uchwała Nr V-224/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu specjalnego Peugeot Boxer
225 Uchwała Nr V-225/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu osobowego Daewoo Espero
226 Uchwała Nr V-226/2016 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych”
227 Uchwała Nr V-227/2016 w sprawie: powierzenia Panu Robertowi Leszkowi Ratajowi stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
228 Uchwała Nr V-228/2016 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
229 Uchwała Nr V-229/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
230 Uchwała Nr V-230/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
231 Uchwała Nr V-231/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
232 Uchwała Nr V-232/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
233 Uchwała Nr V-233/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
234 Uchwała Nr V-234/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
235 Uchwała Nr V-235/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
236 Uchwała Nr V-236/2016 w sprawie: przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2017
237 Uchwała Nr V-237/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
238 Uchwała Nr V-238/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
239 Uchwała Nr V-239/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
240 Uchwała Nr V-240/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
241 Uchwała Nr V-241/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
242 Uchwała Nr V-242/2016 w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
243 Uchwała Nr V-243/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
244 Uchwała Nr V-244/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
245 Uchwała Nr V-245/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
246 Uchwała Nr V-246/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
247 Uchwała Nr V-247/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
248 Uchwała Nr V-248/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
249 Uchwała Nr V-249/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
250 Uchwała Nr V-250/2016 w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do pracy w komisji przetargowej w ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podczas realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”
251 Uchwała Nr V-251/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
252 Uchwała Nr V-252/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
253 Uchwała Nr V-253/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
254 Uchwała Nr V-254/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
255 Uchwała Nr V-255/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
256 Uchwała Nr V-256/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
257 Uchwała Nr V-257/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
258 Uchwała Nr V-258/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
259 Uchwała Nr V-259/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
260 Uchwała Nr V-260/2016 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
261 Uchwała Nr V-261/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
262 Uchwała Nr V-262/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
263 Uchwała Nr V-263/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
264 Uchwała Nr V-264/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
265 Uchwała Nr V-265/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
266 Uchwała Nr V-266/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
267 Uchwała Nr V-267/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
268 Uchwała Nr V-268/2016 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
269 Uchwała Nr V-269/2016 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
270 Uchwała Nr V-270/2016 w sprawie: przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego gen. bryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi
271 Uchwała Nr V-271/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
272 Uchwała Nr V-272/2016 w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2017 zadań publicznych
273 Uchwała Nr V-273/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
274 Uchwała Nr V-274/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
275 Uchwała Nr V-275/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
276 Uchwała Nr V-276/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
277 Uchwała Nr V-277/2016 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego w zakresie Turystyka, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
278 Uchwała Nr V-278/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
279 Uchwała Nr V-279/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna, pn.: Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego zasięgiem swojego oddziaływania gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin
280 Uchwała Nr V-280/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
281 Uchwała Nr V-281/2016 w sprawie: przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
282 Uchwała Nr V-282/2016 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego”
283 Uchwała Nr V-283/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
284 Uchwała Nr V-284/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
285 Uchwała Nr V-285/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
286 Uchwała Nr V-286/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
287 Uchwała Nr V-287/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
288 Uchwała Nr V-288/2016 w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
289 Uchwała Nr V-289/2016 w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
290 Uchwała Nr V-290/2016 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
291 Uchwała Nr V-291/2016 w sprawie: sprostowania pomyłki technicznej w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-240/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
292 Uchwała Nr V-292/2016 w sprawie: sprawozdania pomyłki technicznej w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-241/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
293 Uchwała Nr V-293/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
294 Uchwała Nr V-294/2016 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
295 Uchwała Nr V-295/2016 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016


Strona oglądana: 1453 razy.