Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2014 - 2018, 2015 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr V-13/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
2 Uchwała Nr V-14/2015 w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2015
3 Uchwała Nr V-15/2015 w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
4 Uchwała Nr V-16/2015 w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015
5 Uchwała Nr V-17/2015 w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań Publicznych
6 Uchwała Nr V-18/2015 w sprawie: zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
7 Uchwała Nr V-19/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem weryfikacji istniejącego projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu oraz charakterystyk energetycznej dla zadania polegającego na „Rozbudowie budynku II Liceum Ogólnokształcącego na dz. ew. 3/1, 3/7 w obrębie 0026-05-6 przy ul. Konstytucji 3 Maja 26” w Radzyminie
8 Uchwała Nr V-20/2015 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Wołomińskiego
9 Uchwała Nr V-21/2015 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
10 Uchwała Nr V-22/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Wzrost jakości nauczania poprzez mobilność zagraniczną kadry edukacyjnej”
11 Uchwała Nr V-23/2015 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 r.
12 Uchwała Nr V-24/2015 w sprawie: przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
13 Uchwała Nr V-25/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie do realizacji projektu „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin”
14 Uchwała Nr V-26/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe – większą szansą na rynku pracy”
15 Uchwała Nr V-27/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie do realizacji projektu „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy”
16 Uchwała Nr V-28/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
17 Uchwała Nr V-29/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
18 Uchwała Nr V-30/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
19 Uchwała Nr V-31/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
20 Uchwała Nr V-32/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
21 Uchwała Nr V-33/2015 w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za IV kwartał 2014 r.
22 Uchwała Nr V-34/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV-32/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku
23 Uchwała Nr V-35/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
24 Uchwała Nr V-36/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
25 Uchwała Nr V-37/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-17//2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
26 Uchwała Nr V-38/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
27 Uchwała Nr V-39/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-23/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 r.
28 Uchwała Nr V-40/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego w latach 2015-2024
29 Uchwała Nr V-41/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
30 Uchwała Nr V-42/2015 w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
31 Uchwała Nr V-43/2015 w sprawie: zmiany realizatora zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka w Równem”
32 Uchwała Nr V-44/2015 w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie objętym działalnością Spółki Wodnej w Tłuszczu w miejscowości Szymanówek, Stryjki i Wólka Kozłowska
33 Uchwała Nr V-45/2015 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
34 Uchwała Nr V-46/2015 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I i II etap
35 Uchwała Nr V-47/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”
36 Uchwała Nr V-48/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
37 Uchwała Nr V-49/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii”
38 Uchwała Nr V-50/2015 w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
39 Uchwała Nr V-51/2015 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Powiatowej biblioteki publicznej w Wołominie
40 Uchwała Nr V-52/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
41 Uchwała Nr V-53/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-49/2015 z dnia 19 marca 2015 roku
42 Uchwała Nr V-54/2015 w sprawie: upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków roku 2015
43 Uchwała Nr V-55/2015 w sprawie: przekazania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie upoważnień do zaciągania zobowiązań
44 Uchwała Nr V-56/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
45 Uchwała Nr V-57/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
46 Uchwała Nr V-58/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
47 Uchwała Nr V-59/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
48 Uchwała Nr V-60/2015 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2014
49 Uchwała Nr V-61/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
50 Uchwała Nr V-62/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
51 Uchwała Nr V-63/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
52 Uchwała Nr V-64/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
53 Uchwała Nr V-65/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
54 Uchwała Nr V-66/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
55 Uchwała Nr V-67/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
56 Uchwała Nr V-68/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Turze, gm. Poświętne” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
57 Uchwała Nr V-69/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej na odcinku od działki nr ew. 208 obr. Osęka do granicy Powiatu Wołomińskiego w gminie Strachówka” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
58 Uchwała Nr V-70/2015 w sprawie: upoważnień do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych
59 Uchwała Nr V-71/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
60 Uchwała Nr V-72/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
61 Uchwała Nr V-73/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
62 Uchwała Nr V-74/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
63 Uchwała Nr V-75/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
64 Uchwała Nr V-76/2015 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-56/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
65 Uchwała Nr V-77/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żymirskiego w kierunku wsi Sitki, gm. Klembów” oraz czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
66 Uchwała Nr V-78/2015 w sprawie: do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4331W we wsi Jaźwie, gmina Tłuszcz” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
67 Uchwała Nr V-79/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-71/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
68 Uchwała Nr V-80/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
69 Uchwała Nr V-81/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
70 Uchwała Nr V-82/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
71 Uchwała Nr V-83/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od przejazdu PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
72 Uchwała Nr V-84/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem zamiennej dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
73 Uchwała Nr V-85/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od DK 8 do wysokości ul. Poziomkowej oraz dla czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji
74 Uchwała Nr V-86/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
75 Uchwała Nr V-87/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
76 Uchwała Nr V-88/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Radzyminie
77 Uchwała Nr V-89/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
78 Uchwała Nr V-90/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
79 Uchwała Nr V-91/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
80 Uchwała Nr V-92/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
81 Uchwała Nr V-93/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
82 Uchwała Nr V-94/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
83 Uchwała Nr V-95/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
84 Uchwała Nr V-96/2015 w sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
85 Uchwała Nr V-97/2015 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
86 Uchwała Nr V-98/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
87 Uchwała Nr V-99/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-71/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego w 2015 r.
88 Uchwała Nr V-100/2015 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V-72/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
89 Uchwała Nr V-101/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
90 Uchwała Nr V-102/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
91 Uchwała Nr V-103/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej w m. Wołomin do ronda w m. majdan oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
92 Uchwała Nr V-104/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w miejscowości Turów do ronda w miejscowości Majdan oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
93 Uchwała Nr V-105/2015 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W Nowy Kraszew – Dobczyn w gminie Klembów oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
94 Uchwała Nr V-106/2015 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
95 Uchwała Nr V-107/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce oraz Zespołu szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
96 Uchwała Nr V-108/2015 w sprawie: regulaminu przyznawania przez Starostę Wołomińskiego patronatu honorowego lub udziału Starosty w komitecie honorowym
97 Uchwała Nr V-109/2015 w sprawie: zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
98 Uchwała Nr V-110/2015 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
99 Uchwała Nr V-111/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
100 Uchwała Nr V-112/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
101 Uchwała Nr V-113/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
102 Uchwała Nr V-114/2015 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I etap
103 Uchwała Nr V-115/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
104 Uchwała Nr V-116/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
105 Uchwała Nr V-117/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
106 Uchwała Nr V-118/2015 w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Wołomińskiego przypadających od dłużnika Pani Anny Moss
107 Uchwała Nr V-119/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
108 Uchwała Nr V-120/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
109 Uchwała nr V-121/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
110 Uchwała Nr V-122/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
111 Uchwała Nr V-123/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
112 Uchwała Nr V-124/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 38 na cele budowlane
113 Uchwała Nr V-125/2015 w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38
114 Uchwała Nr V-126/2015 w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
115 Uchwała Nr V-127/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
116 Uchwała Nr V-128/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
117 Uchwała Nr V-129/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
118 Uchwała Nr V-130/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-99/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V-71/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego w 2015 r.
119 Uchwała Nr V-131/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-100/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V-72/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
120 Uchwała Nr V-132/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
121 Uchwała Nr V-133/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
122 Uchwała Nr V-134/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr V-17/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
123 Uchwała Nr V-135/2015 w sprawie: delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018
124 Uchwała Nr V-136/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-77/2015 z dnia 28 maja 2015 roku
125 Uchwała Nr V-137/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
126 Uchwała Nr V-138/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
127 Uchwała Nr V-139/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-132/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
128 Uchwała Nr V-140/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
129 Uchwała Nr V-141/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
130 Uchwała Nr V-142/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
131 Uchwała Nr V-143/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)
132 Uchwała Nr V-144/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Integracja przez wymianę doświadczeń”- Integration through experience exchange”
133 Uchwała Nr V-145/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektu „Integracja przez wymianę doświadczeń”- Integration through experience exchange”
134 Uchwała Nr V-146/2015 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
135 Uchwała Nr V-147/2015 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
136 Uchwała Nr V-148/2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
137 Uchwała Nr V-149/2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
138 Uchwała Nr V-150/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
139 Uchwała Nr V-151/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
140 Uchwała Nr V-152/2015 w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2015 roku
141 Uchwała Nr V-153/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-127/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
142 Uchwała Nr V-154/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V-109/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
143 Uchwała Nr V-155/2015 w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
144 Uchwała Nr V-156/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
145 Uchwała Nr V-157/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
146 Uchwała Nr V-158/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku
147 Uchwała Nr V-159/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
148 Uchwała Nr V-160/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
149 Uchwała Nr V-161/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
150 Uchwała Nr V-162/2015 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
151 Uchwała Nr V-163/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
152 Uchwała Nr V-164/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
153 Uchwała Nr V-165/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
154 Uchwała Nr V-166/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
155 Uchwała Nr V-167/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
156 Uchwała Nr V-168/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
157 Uchwała Nr V-169/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
158 Uchwała Nr V-170/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
159 Uchwała Nr V-171/2015 w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
160 Uchwała Nr V-172/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2023
161 Uchwała Nr V-173/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
162 Uchwała Nr V-174/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”
163 Uchwała Nr V-175/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-99/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.
164 Uchwała Nr V-176/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
165 Uchwała Nr V-177/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
166 Uchwała Nr V-178/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
167 Uchwała Nr V-179/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
168 Uchwała Nr V-180/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
169 Uchwała Nr V-181/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
170 Uchwała Nr V-182/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
171 Uchwała Nr V-183/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
172 Uchwała Nr V-184/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie 3 drzew znajdujących się na terenie Domu dziecka w Równem
173 Uchwała Nr V-185/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
174 Uchwała Nr V-186/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
175 Uchwała Nr V-187/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
176 Uchwała Nr V-188/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
177 Uchwała Nr V-189/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-179/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
178 Uchwała Nr V-190/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
179 Uchwała Nr V-191/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
180 Uchwała Nr V-192/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
181 Uchwała Nr V-193/2015 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2015 roku
182 Uchwała Nr V-194/2015 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
183 Uchwała Nr V-195/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
184 Uchwała Nr V-196/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
185 Uchwała Nr V-197/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-191/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
186 Uchwała Nr V-198/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
187 Uchwała Nr V-199/2015 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
188 Uchwała Nr V-200/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
189 Uchwała Nr V-201/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach
190 Uchwała Nr V-202/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie
191 Uchwała Nr V-203/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach
192 Uchwała Nr V-204/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do sprawowania kontroli w zakresie pieczy zastępczej
193 Uchwała Nr V-205/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
194 Uchwała Nr V-206/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
195 Uchwała Nr V-207/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-172/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
196 Uchwała Nr V-208/2015 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 roku – II etap
197 Uchwała Nr V-209/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
198 Uchwała Nr V-210/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
199 Uchwała Nr V-211/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
200 Uchwała Nr V-212/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
201 Uchwała Nr V-213/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 – wykonanie
202 Uchwała Nr V-214/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
203 Uchwała Nr V-215/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
204 Uchwała Nr v-216/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
205 Uchwała Nr V-217/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
206 Uchwała Nr V-218/2015 w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
207 Uchwała Nr V-219/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
208 Uchwała Nr V-220/2015 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
209 Uchwała Nr V-221/2015 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
210 Uchwała Nr V-222/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-106/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
211 Uchwała Nr V-223/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
212 Uchwała Nr V-224/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem położonym w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 38 na cele budowlane
213 Uchwała Nr V-225/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
214 Uchwała Nr V-226/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
215 Uchwała Nr V-227/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
216 Uchwała Nr V-228/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
217 Uchwała Nr V-229/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
218 Uchwała Nr V-230/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Wołominie przy ul. Fieldorfa
219 Uchwała Nr V-231/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
220 Uchwała Nr V-232/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
221 Uchwała Nr V-233/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
222 Uchwała Nr V-234/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V-222/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-106/2015
223 Uchwała Nr V-235/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
224 Uchwała Nr V-236/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
225 Uchwała Nr V-237/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
226 Uchwała Nr V-238/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
227 Uchwała Nr V-239/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
228 Uchwała Nr V-240/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 – wykonanie
229 Uchwała Nr V-241/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
230 Uchwała Nr V-242/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Wołominie
231 Uchwała Nr V-243/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach
232 Uchwała Nr V-244/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie
233 Uchwała Nr V-245/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach
234 Uchwała Nr V-246/2015 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XI-116/2015 z dnia 17 września 2015 roku
235 Uchwała Nr V-247/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
236 Uchwała Nr V-248/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
237 Uchwała Nr V-249/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
238 Uchwała Nr V-250/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
239 Uchwała Nr V-251/2015 w sprawie: zamian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
240 Uchwała Nr V-252/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
241 Uchwała Nr V-253/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
242 Uchwała Nr V-254/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
243 Uchwała Nr V-255/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
244 Uchwała Nr V-256/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
245 Uchwała Nr V-257/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
246 Uchwała Nr V-258/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
247 Uchwała Nr V-259/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
248 Uchwała Nr V-260/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
249 Uchwała Nr V-261/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
250 Uchwała Nr V-262/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
251 Uchwała Nr V-263/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
252 Uchwała Nr V-264/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu w Wołominie do realizacji projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)”
253 Uchwała Nr V-265/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew
254 Uchwała Nr V-266/2015 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. - II etap
255 Uchwała Nr V-267/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do realizacji projektu „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin”
256 Uchwała Nr V-268/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Wzrost jakości nauczania poprzez mobilność zagraniczną kadry edukacyjnej”
257 Uchwała Nr V-269/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie do realizacji projektu „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy”
258 Uchwała Nr V-270/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
259 Uchwała Nr V-271/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
260 Uchwała Nr V-272/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
261 Uchwała Nr V-273/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
262 Uchwała Nr V-274/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
263 Uchwała Nr V-275/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
264 Uchwała Nr V-276/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
265 Uchwała Nr V-277/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
266 Uchwała Nr V-278/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
267 Uchwała Nr V-279/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
268 Uchwała Nr V-280/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
269 Uchwała Nr V-281/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego do roku 2032
270 Uchwała Nr V-282/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V-114/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I etap
271 Uchwała Nr V-283/2015 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – II etap
272 Uchwała Nr V-284/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
273 Uchwała Nr V-285/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
274 Uchwała Nr V-286/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
275 Uchwała Nr V-287/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
276 Uchwała Nr V-288/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
277 Uchwała Nr V-289/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
278 Uchwała Nr V-290/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
279 Uchwała Nr V-291/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW”
280 Uchwała Nr V-292/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii”
281 Uchwała Nr V-293/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
282 Uchwała Nr V-294/2015 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości Robertowi Smalcowi i Urszuli Czaplickiej – Smalec
283 Uchwała Nr V-295/2015 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości Jerzemu Marchewce
284 Uchwała Nr V-296/2015 w sprawie: zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
285 Uchwała Nr V-297/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
286 Uchwała Nr V-298/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
287 Uchwała Nr V-299/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
288 Uchwała Nr V-300/2015 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
289 Uchwała Nr V-301/2015 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2015 roku
290 Uchwała Nr V-302/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
291 Uchwała Nr V-303/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
292 Uchwała Nr V-304/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadań publicznych z zakresu Pomoc społeczna
293 Uchwała Nr V-305/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
294 Uchwała Nr V-306/2015 w sprawie: powołania Komitetu Sterującego nadzorującego realizację projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą i Zdalnej Obsługi Teleinformatycznej
295 Uchwała Nr V-307/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
296 Uchwała Nr V-308/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
297 Uchwała Nr V-309/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
298 Uchwała Nr V-310/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
299 Uchwała Nr V-311/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
300 Uchwała Nr V-312/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
301 Uchwała Nr V-313/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
302 Uchwała Nr V-314/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
303 Uchwała Nr V-315/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
304 Uchwała Nr V-316/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
305 Uchwała Nr V-317/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
306 Uchwała Nr V-318/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
307 Uchwała Nr V-319/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
308 Uchwała Nr V-320/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
309 Uchwała Nr V-321/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
310 Uchwała Nr V-322/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
311 Uchwała Nr V-323/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
312 Uchwała Nr V-324/2015 w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
313 Uchwała Nr V-325/2015 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016
314 Uchwała Nr V-326/2015 w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
315 Uchwała Nr V-327/2015 w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
316 Uchwała Nr V-328/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
317 Uchwała Nr V-329/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
318 Uchwała Nr V-330/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
319 Uchwała Nr V-331/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
320 Uchwała Nr V-332/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
321 Uchwała Nr V-333/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
322 Uchwała Nr V-334/2015 w sprawie: przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2016
323 Uchwała Nr V-335/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
324 Uchwała Nr V-336/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
325 Uchwała Nr V-337/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
326 Uchwała Nr V-338/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
327 Uchwała Nr V-339/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
328 Uchwała Nr V-340/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
329 Uchwała Nr V-341/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
330 Uchwała Nr V-342/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
331 Uchwała Nr V-343/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
332 Uchwała Nr V-344/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
333 Uchwała Nr V-345/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
334 Uchwała Nr V-346/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
335 Uchwała Nr V-347/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
336 Uchwała Nr V-348/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
337 Uchwała Nr V-349/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
338 Uchwała Nr V-350/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
339 Uchwała Nr V-351/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
340 Uchwała Nr V-352/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
341 Uchwała Nr V-353/2015 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
342 Uchwała Nr V-354/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
343 Uchwała Nr V-355/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
344 Uchwała Nr V-356/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
345 Uchwała Nr V-357/2015 w sprawie: przeniesień w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
346 Uchwała Nr V-358/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
347 Uchwała Nr V-359/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
348 Uchwała Nr V-360/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 – wykonanie
349 Uchwała Nr V-361/2015 w sprawie: przeniesień w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
350 Uchwała Nr V-362/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
351 Uchwała Nr V-363/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
352 Uchwała Nr V-364/2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Wołomińskiego
353 Uchwała Nr V-365/2015 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
354 Uchwała Nr V-366/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
355 Uchwała Nr V-367/2015 w sprawie: przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie – Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
356 Uchwała Nr V-368/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
357 Uchwała Nr V-369/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
358 Uchwała Nr V-370/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
359 Uchwała Nr V-371/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
360 Uchwała Nr V-372/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
361 Uchwała Nr V-373/2015 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
362 Uchwała Nr V-374/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
363 Uchwała Nr V-375/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
364 Uchwała Nr V-376/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
365 Uchwała Nr V-377/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
366 Uchwała Nr V-378/2015 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
367 Uchwała Nr V-379/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
368 Uchwała Nr V-380/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 – wykonanie
369 Uchwała Nr V-381/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
370 Uchwała Nr V-382/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
371 Uchwała Nr V-383/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
372 Uchwała Nr V-384/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
373 Uchwała Nr V-385/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 - wykonanie
374 Uchwała Nr V-386/2015 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
375 Uchwała Nr V-387/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
376 Uchwała Nr V-388/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadań publicznych z zakresu Pomoc społeczna
377 Uchwała Nr V-389/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
378 Uchwała Nr V-390/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
379 Uchwała Nr V-391/2015 w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
380 Uchwała Nr V-392/2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
381 Uchwała Nr V-393/2015 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
382 Uchwała Nr V-394/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
383 Uchwała Nr V-395/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
384 Uchwała Nr V-396/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
385 Uchwała Nr V-397/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
386 Uchwała Nr V-398/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
387 Uchwała Nr V-399/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
388 Uchwała Nr V-400/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
389 Uchwała Nr V-401/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
390 Uchwała Nr V-402/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
391 Uchwała Nr V-403/2015 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
392 Uchwała Nr V-404/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
393 Uchwała Nr V-405/2015 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
394 Uchwała Nr V-406/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
395 Uchwała Nr V-407/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
396 Uchwała Nr V-408/2015 w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
397 Uchwała Nr V-409/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
398 Uchwała Nr V-410/2015 w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016
399 Uchwała Nr V-411/2015 w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
400 Uchwała Nr V-412/2015 w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie
401 Uchwała Nr V-413/2015 w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z faktury VAT 222/07/2014 r.
402 Uchwała Nr V-414/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
403 Uchwała Nr V-415/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
404 Uchwała Nr V-416/2015 w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 - wykonanie


Strona oglądana: 1764 razy.