Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2002 - 2006, 2006 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXXIII-269/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
2 Uchwała Nr XXXIII-270/06 w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej
3 Uchwała Nr XXXIII-271/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. W. z dnia 20 czerwca 2005 r. na starostę powiatu wołomińskiego
4 Uchwała nr XXXIV-272/06 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2005.
5 Uchwała nr XXXIV-273/06 w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne.
6 Uchwała Nr XXXIV-274/06 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
7 Uchwała Nr XXXIV-275/06 w sprawie: powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8 Uchwała Nr XXXIV-276/06 w sprawie: przekazania skargi Pana J. G. z dnia 27 grudnia 2005 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
9 Uchwała Nr XXXIV-277/06 w sprawie: przekazania skargi Pana J. R. z dnia 11 sierpnia 2005 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
10 Uchwała Nr XXXIV-278/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. H. z dnia 6 września 2004r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
11 Uchwała Nr XXXIV-279/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 lutego 2005r. w związku ze skargą z dnia 8 czerwca 2005r. na decyzje Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
12 Uchwała Nr XXXV-280/06 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.
13 Uchwała Nr XXXV-281/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
14 Uchwała Nr XXXV-282/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
15 Uchwała Nr XXXV-283/06 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2006.
16 Uchwała Nr XXXV-284/06 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.1.
17 Uchwała Nr XXXV-285/06 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
18 Uchwała Nr XXXV-286/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.
19 Uchwała Nr XXXV-287/06 w sprawie: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.
20 Uchwała NrXXXV-288/06 w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.
21 Uchwała Nr XXXV-289/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
22 Uchwała Nr XXXV-290/06 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
23 Uchwała Nr XXXV-291/06 w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013.
24 Uchwała Nr XXXVI-292/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka.
25 Uchwała Nr XXXVI-293/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
26 Uchwała Nr XXXVI-294/06 w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
27 Uchwała Nr XXXVI-295/06 w sprawie: zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego.
28 Uchwała Nr XXXVI-296/06 w sprawie: pozbawienia drogi Miąse-Franciszków oraz drogi Dzięcioły-Łysobyki-Jaźwie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w celu przekazania ich Gminie Tłuszcz.
29 Uchwała Nr XXXVI-297/06 w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej drogi Kury-Grabów-Rudniki zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
30 Uchwała Nr XXXVI-298/06 w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej ulicy Krechowieckiej położonej w Kobyłce zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
31 Uchwała Nr XXXVI-299/06 w sprawie: pozbawienia ulic Radzymińskiej i Kościelnej położonych w Kobyłce dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w celu przekazania ich Gminie Kobyłka.
32 Uchwała Nr XXXVI-300/06 w sprawie: zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na której znajduje się chodnik i jest usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 28557.
33 Uchwała Nr XXXVI-301/06 w sprawie: użyczenia części nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
34 Uchwała Nr XXXVI-302/06 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
35 Uchwała Nr XXXVI-303/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
36 Uchwała Nr XXXVI-304/06 w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
37 Uchwała Nr XXXVI-305/06 w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki.
38 Uchwała Nr XXXVI-306/06 w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
39 Uchwała Nr XXXVI-307/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani S. K. z dnia 9 grudnia 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
40 Uchwała Nr XXXVII–308/06 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
41 Uchwała Nr XXXVII-309/06 w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach imienia Marii Konopnickiej.
42 Uchwała Nr XXXVII-310/06 w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 2.
43 Uchwała Nr XXXVII-311/06 w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.
44 Uchwała Nr XXXVII-312/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
45 Uchwała Nr XXXVII-313/06 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
46 Uchwała Nr XXXVII-314/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
47 Uchwała Nr XXXVII-315/06 w sprawie: zwrotu skargi Pana L. W. z dnia 17 czerwca 2005 r. wraz z pouczeniem skarżącego o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
48 Uchwała Nr XXXVIII-316/06 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Stacji Dializ SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu.
49 Uchwała Nr XXXVIII-317/06 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni gruntu na terenie SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu w celu wybudowania i wyposażenia Stacji Dializ.
50 Uchwała Nr XXXVIII-318/06 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.
51 Uchwała Nr XXXVIII-319/06 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.
52 Uchwała Nr XXXVIII-320/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
53 Uchwała Nr XXXVIII-321/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
54 Uchwała NrXXXVIII-322/06 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
55 Uchwała Nr XXXVIII-323/06 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii”.
56 Uchwała Nr XXXVIII-324/06 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego.
57 Uchwała Nr XXXVIII-325/06 w sprawie: zmiany warunków płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
58 Uchwała NrXXXVIII-326/06 w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
59 Uchwała Nr XXXVIII-327/06 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
60 Uchwała Nr XXXVIII-328/06 w sprawie: zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
61 Uchwała Nr XXXVIII-329/06 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej przy ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
62 Uchwała Nr XXXVIII-330/06 w sprawie: zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Powiatu Wołomińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się rondo usytuowane w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie.
63 Uchwała Nr XXXVIII-331/06 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Państwa Barbary i Jana Myszk.
64 Uchwała Nr XXXVIII-332/06 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu wołomińskiego.
65 Uchwała Nr XXXIX-333/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
66 Uchwała Nr XXXIX–334/06 w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II w Radzyminie (na odcinku droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 Maja).
67 Uchwała Nr XXXIX–335/06 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej.
68 Uchwała Nr XXXIX–336/06 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Załuskiego w Kobyłce, przez Powiat Wołomiński.
69 Uchwała Nr XXXIX–337/06 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul Załuskiego w Kobyłce.
70 Uchwała Nr XXXIX-338/06 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Kobyłka z przeznaczeniem na drogę publiczną.
71 Uchwała Nr XXXIX-339/06 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II, na której znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni.
72 Uchwała Nr XXXIX-340/06 w sprawie: zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa D. i F. M.
73 Uchwała Nr XXXIX-341/06 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2007.
74 Uchwała Nr XXXIX-342/06 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.


Strona oglądana: 2347 razy.