Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2002 - 2006, 2005 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXII-181/05 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok.
2 Uchwała Nr XXII-182/05 w sprawie: powołania Inkubatora Przedsiębiorczości dla Osób Niepełnosprawnych.
3 Uchwała Nr XXII-183/05 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
4 Uchwała Nr XXII-184/05 w sprawie: zamiany nieruchomościami pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin.
5 Uchwała Nr XXII-185/05 w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
6 Uchwała Nr XXIV-186/05 w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wydzierżawienia pomieszczeń szkoły wraz z gruntem w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiegow Zielonce.
7 Uchwała Nr XXIV-187/05 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do prowadzenia rozmów dotyczących nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
8 Uchwała Nr XXIV-188/05 w sprawie: powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.
9 Uchwała Nr XXIV-189/05 W sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
10 Uchwała Nr XXIV-190/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
11 Uchwała Nr XXIV-191/05 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
12 Uchwała Nr XXIV-192/05 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
13 Uchwała Nr XXIV-193/05 w sprawie: utworzenia Policealnej Szkoły Architektury Krajobrazu.
14 Uchwała Nr XXIV-194/05 w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.
15 Uchwała Nr XXIV-195/05 w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
16 Uchwała Nr XXIV-196/05 w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22.
17 Uchwała Nr XXIV-197/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
18 Uchwała Nr XXIV-198/05 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku.
19 Uchwała Nr XXIV-199/05 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem firmie POLKOMTEL S.A. części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM.
20 Uchwała Nr XXIV-200/05 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII–183/05 Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
21 Uchwała Nr XXIV-201/05 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ w Wołominie.
22 Uchwała Nr XXV-202/05 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.
23 Uchwała Nr XXV-203/05 w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli porządku publicznego na terenie powiatu Wołomińskiego na lata 2005-2008.
24 Uchwała Nr XXV-204/05 w sprawie: rozpisania konkursu na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
25 Uchwała Nr XXV-205/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005.
26 Uchwała Nr XXV-206/05 w sprawie: zmian w składzie osobowym Powiatowej Komisji Stypendialnej.
27 Uchwała Nr XXVI-207/05 w sprawie: Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
28 Uchwala Nr XXVI-208/05 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV-204/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r.
29 Uchwała Nr XXVI-209/05 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
30 Uchwała Nr XXVI-210/05 w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.
31 Uchwala Nr XXVI-211/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
32 Uchwała Nr XXVI-212/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
33 Uchwała Nr XXVI-213/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005
34 Uchwała Nr XXVI-214/05 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem.
35 Uchwała Nr XXVI-215/05 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu Nr Z/2.14/III/3.1/298/04 „Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk w gminie Dąbrówka”
36 Uchwała Nr XXVI-216/05 w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
37 Uchwała Nr XXVI-217/05 w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
38 Uchwała Nr XXVII-218/05 w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
39 Uchwała Nr XXVII-219/05 w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
40 Uchwała Nr XXVII-220/05 w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
41 Uchwała Nr XXVII-221/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
42 Uchwała Nr XXVII-222/05 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku
43 Uchwała Nr XXVII-223/05 w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego
44 Uchwała Nr XXVII-224/05 w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
45 Uchwała Nr XXVII-225/05 w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów
46 Uchwała Nr XXVII-226/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
47 Uchwała Nr XXVII-227/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. U. z dnia 5 maja 2004 r. na Starostę Powiatu wołomińskiego
48 Uchwała Nr XXVII-228/05 w sprawie: przekazania skargi Pana A. O. z dnia 11 marca 2005 r. Wojewodzie Mazowieckiemu
49 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmian kadrowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie
50 Uchwała Nr XXVIII-229/05 w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SZPZOZ w Wołominie
51 Uchwała Nr XXVIII-230/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteką pożyczki zaciąganej przez SZPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego
52 Uchwała Nr XXVIII-231/05 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
53 Uchwała Nr XXVIII-232/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
54 Uchwała Nr XXVIII-233/05 w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet Powiatu
55 Uchwała Nr XXVIII-234/05 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 r.
56 Uchwała Nr XXIX-235/05 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-201/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005r. dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ w Wołominie.
57 Uchwała Nr XXIX-236/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
58 Uchwała Nr XXIX-237/05 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.
59 Uchwała Nr XXIX-238/05 w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wynajmu pomieszczeń na nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Inżynierskiej 1.
60 Uchwała Nr XXIX-239/05 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
61 Uchwała Nr XXIX-240/05 w sprawie: określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
62 Uchwała Nr XXIX-241/05 w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Stowarzyszenie Azymut Mazowiecki”.
63 Uchwała Nr XXIX-242/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
64 Uchwała Nr XXIX-243/05 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
65 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z 29 września 2005 r. w sprawie: sytuacji lecznictwa zamkniętego w Powiecie Wołomińskim.
66 Uchwała Nr XXX-244/05 w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
67 Uchwała Nr XXX-245/05 w sprawie: przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
68 Uchwała Nr XXX-246/05 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2006.
69 Uchwała Nr XXX-247/05 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku
70 Uchwała Nr XXX-248/05 w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego kontroli w zakresie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
71 Uchwała Nr XXX-249/05 w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka ulicy Lipińskiej w Wołominie i odcinka ulicy Chabrowej od wsi Nowinki do wsi Janków Nowy
72 Uchwała Nr XXX-250/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. H. z dnia 6 września 2004 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego Uchwała została unieważniona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.11.2005r.
73 Uchwała Nr XXX-251/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 lutego 2005 r. w związku ze skargą z dnia 8 czerwca 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.Uchwała została decyzją Wojewody Mazowieckiego unieważniona pismem z dnia 25.11.2005r.
74 Uchwała Nr XXX-252/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. R. z dnia 29 grudnia 2003 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
75 Uchwała Nr XXX-253/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. R. z dnia 2 lutego 2004 r. na starostę powiatu wołomińskiego
76 Uchwała Nr XXXI-254/05 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-189/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
77 Uchwała Nr XXXI-255/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
78 Uchwała Nr XXXI-256/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
79 Uchwała Nr XXXI-257/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII-142/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
80 Uchwała Nr XXXI-258/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania Termomodernizacji budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
81 Uchwała Nr XXXI-259/05 w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
82 Uchwała Nr XXXII-260/05 z dnia 29.12.2005r.
83 Uchwała Nr XXXII-261/05 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 r.
84 Uchwała Nr XXXII-262/05 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok
85 Uchwała Nr XXXII-263/05 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do opracowania koncepcji sztandaru Powiatu Wołomińskiego
86 Uchwała Nr XXXII-264/05 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
87 Uchwała Nr XXXII-265/05 w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego
88 Uchwała Nr XXXII-266/05 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 r.
89 Uchwała Nr XXXII-267/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. „E – urząd – Powiat Wołomiński”.
90 Uchwała Nr XXXII-268/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J. G. z dnia 21 czerwca 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego


Strona oglądana: 2241 razy.