Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2010 - 2014, 2013 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXV - 268/2013 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013 – 2016”.
2 Uchwała XXV-269/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3 Uchwała Nr XXV-270/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
4 Uchwała Nr XXV – 271/2013 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XIX-207/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r.
5 Uchwała Nr XXV - 272/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
6 Uchwała Nr XXV – 273/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
7 Uchwała Nr XXVI-274/2013 w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej w 2013 r. dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
8 Uchwała Nr XXVI - 275/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 Unieważniona Uchwałą Nr 7.127.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku
9 Uchwała XXVI-276/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
10 Uchwała Nr XXVI - 277/2013 w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na gabinet badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych.
11 Uchwała Nr XXVI - 278/2013 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
12 Uchwała Nr XXVI -279/2013 o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
13 Uchwała Nr XXVI – 280/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
14 Uchwała Nr XXVI – 281/2013 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2011 – 2012”
15 Uchwała Nr XXVI – 282/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
16 Uchwała Nr XXVI – 283/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
17 Uchwała Nr XXVII – 284/2013 w sprawie podziału środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu, przyznanych powiatowi wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2013 rok
18 Uchwała Nr XXVII – 285/2013 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
19 Uchwała Nr XXVII – 286/2013 w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka
20 Uchwała Nr XXVII – 287/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
21 Uchwała Nr XXVII - 288/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
22 Uchwała Nr XXVII – 289/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017
23 Uchwała Nr XXVIII – 290/2013 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Urle
24 Uchwała Nr XXVIII – 291/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację uzupełniającego zadania projektowego w ramach projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, do którego Powiat Wołomiński przystąpił Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI-239/09 z dnia 27 maja 2009r.
25 Uchwała Nr XXVIII – 292/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne; unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 11.230.2013 z dnia 21 maja 2013r.
26 Uchwała Nr XXVIII – 293/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin; unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 11.230.2013 z dnia 21 maja 2013r.
27 Uchwała Nr XXVIII – 294/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ząbki; unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 11.230.2013 z dnia 21 maja 2013r.
28 Uchwała Nr XXVIII – 295/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zielonka; unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 11.230.2013 z dnia 21 maja 2013r.
29 Uchwała Nr XXVIII – 296/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013
30 Uchwała Nr XXVIII-297/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
31 Uchwała Nr XXVIII – 298/2013 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
32 Uchwała Nr XXVIII – 299/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
33 Uchwała Nr XXVIII – 300/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie
34 Uchwała Nr XXIX – 301/2013 w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
35 Uchwała Nr XXIX – 302/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
36 Uchwała Nr XXIX – 303/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
37 Uchwała Nr XXIX – 304/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
38 Uchwała Nr XXIX – 305/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
39 Uchwała Nr XXIX – 306/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
40 Uchwała Nr XXIX-307/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
41 Uchwała Nr XXIX – 308/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
42 Uchwała Nr XXIX – 309/2013 w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
43 Uchwała Nr XXIX – 310/2013 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
44 Uchwała Nr XXIX – 311/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A
45 Uchwała Nr XXIX – 312/2013 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
46 Uchwała Nr XXIX – 313/2013 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia
47 Uchwała Nr XXX-314/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012
48 Uchwała Nr XXX – 315/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
49 Uchwała Nr XXX-316/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
50 Uchwała Nr XXX – 317/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
51 Uchwała Nr XXX – 318/2013 w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
52 Uchwała Nr XXX – 319/2013 w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
53 Uchwała Nr XXX – 320/2013 w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
54 Uchwała Nr XXX – 321/2013 zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
55 Uchwała Nr XXX – 322/2013 zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
56 Uchwała Nr XXX - 323/2013 zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
57 Uchwała Nr XXX – 324/2013 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka
58 Uchwała Nr XXX – 325/2013 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów
59 Uchwała Nr XXX – 326/2013 w sprawie: powierzenia Gminie Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka
60 Uchwała Nr XXX – 327/2013 w sprawie: powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne
61 Uchwała Nr XXX – 328/2013 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka
62 Uchwała Nr XXX – 329/2013 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz
63 Uchwała Nr XXX – 330/2013 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin
64 Uchwała Nr XXX – 331/2013 w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki
65 Uchwała Nr XXX – 332/2013 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka
66 Uchwała Nr XXX – 333/2013 w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin
67 Uchwała Nr XXX – 334/2013 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
68 Uchwała Nr XXX – 335/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
69 Uchwała Nr XXX - 336/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
70 Uchwała Nr XXX - 337/2013 w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie
71 Uchwała Nr XXX – 338/2013 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
72 Uchwała Nr XXX – 339/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
73 Uchwała Nr XXX – 340/2013 w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
74 Uchwała Nr XXX – 341/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920
75 Uchwała Nr XXX – 342/2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
76 Uchwała Nr XXXI – 343/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez Powiat Wołomiński i Gminę Wołomin Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
77 Uchwała Nr XXXI – 344/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych
78 Uchwała Nr XXXI – 345/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej Unieważniono Uchwałą Nr 17.322.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013roku.
79 Uchwała Nr XXXI – 346/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 Unieważniono Uchwałą Nr 17.324.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013roku.
80 Uchwała Nr XXXI-347/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
81 Uchwała Nr XXXII – 348/2013 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
82 Uchwała Nr XXXII – 349/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
83 Uchwała Nr XXXII – 350/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Marki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
84 Uchwała Nr XXXII – 351/2013 w sprawie przekazania Gminie Klembów zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
85 Uchwała Nr XXXII – 352/2013 w sprawie przekazania Gminie Marki zadań w ramach programu TAKrodzina.pl
86 Uchwała Nr XXXII – 353/2013 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-175/2012 w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
87 Uchwała Nr XXXII - 354/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
88 Uchwała Nr XXXII - 355/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
89 Uchwała Nr XXXII-356/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r.w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
90 Uchwała Nr XXXII – 357/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku
91 Uchwała Nr XXXII - 358/2013 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
92 Uchwała Nr XXXII – 359/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
93 Uchwała Nr XXXII – 360/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
94 Uchwała Nr XXXIII – 361/2013 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
95 Uchwała Nr XXXIII – 362/2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
96 Uchwała Nr XXXIII – 363/2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
97 Uchwała Nr XXXIII - 364/2013 Stanowisko w sprawie wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia
98 Uchwała Nr XXXIII - 365/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
99 Uchwała Nr XXXIII – 366/2013 w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin oraz Klembów
100 Uchwała Nr XXXIII – 367/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
101 Uchwała Nr XXXIII - 368/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
102 Uchwała Nr XXXIII – 369/2013 w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości z przeznaczeniem na modernizację ulicy Piłsudskiego w Wołominie
103 Uchwała Nr XXXIII – 370/2013 w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85
104 Uchwała Nr XXXIII – 371/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, na czas oznaczony 3 lata
105 Uchwała Nr XXXIII - 372/2013 w sprawie przekazania Staroście skarg na Wicestarostę Wołomińskiego
106 Uchwała Nr XXXIV - 373/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
107 Uchwała Nr XXXIV - 374/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
108 Uchwała Nr XXXIV – 375/2013 zmieniająca uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
109 Uchwała Nr XXXIV – 376/2013 uchylająca Uchwałę Nr XXX-333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin
110 Uchwała Nr XXXIV – 377/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
111 Uchwała Nr XXXIV – 378/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu Szpitala Powiatowego w Wołominie o powierzchni 10 m2 i umieszczenie infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie Szpitala dla firmy Sferia S.A.
112 Uchwała Nr XXXIV – 379/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
113 Uchwała Nr XXXIV – 380/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
114 Uchwała Nr XXXIV – 381/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Sylwii Matusiak
115 Uchwała Nr XXXV – 382/2013 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego
116 Uchwała Nr XXXV – 383/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
117 Uchwała Nr XXXV – 384/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX – 301/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
118 Uchwała Nr XXXV – 385/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX – 303/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej, zmienionej Uchwałą Nr XXX – 321/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
119 Uchwała Nr XXXV – 386/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
120 Uchwała Nr XXXV – 387/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
121 Uchwała Nr XXXV - 388/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
122 Uchwała Nr XXXV - 389/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
123 Uchwała Nr XXXV - 390/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2013
124 Uchwała Nr XXXV - 391/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2013
125 Uchwała Nr XXXV – 392/2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Strachówka, która stanowi jednocześnie granicę Powiatu Wołomińskiego
126 Uchwała Nr XXXV – 393/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
127 Uchwała Nr XXXV – 394/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
128 Uchwała Nr XXXV – 395/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
129 Uchwała Nr XXXV – 396/2013 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
130 Uchwała Nr XXXV – 397/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim, Województwem Mazowieckim i Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa węzła Wołomin w ramach budowy planowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Marki – Radzymin w miejscu przecięcia z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 635”
131 Uchwała Nr XXXV – 398/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
132 Uchwała Nr XXXVI - 399/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
133 Uchwała Nr XXXVI - 400/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII - 353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
134 Uchwała Nr XXXVI - 401/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV- 389/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
135 Uchwała Nr XXXVI – 402/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego
136 Uchwała Nr XXXVI - 403/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
137 Uchwała Nr XXXVI - 404/2013 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
138 Uchwała Nr XXXVI – 405/2013 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
139 Uchwała Nr XXXVI – 406/2013 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”
140 Uchwała Nr XXXVI – 407/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Strona oglądana: 2833 razy.