Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2010 rok

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadaniaNaprawa samochodów i sprzetu Wydziału Dróg PowiatowychŚwiadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyn do frankowania oraz opłaty skredytowanej dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
Świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyn do frankowania oraz opłaty skredytowanej dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Prace budowlano-montażowe przy kompleksie boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 LO w RadzyminieKonserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej w pasie dróg powiatowychDostawa, montaż i uruchomienie lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem w ramach programu Biały Orlik dla kompleksu sportowego ZS w WołominieRemonty i konserwacja urządzeń wodnych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoZADANIE NR 1 - KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH(KONWÓJ) ZADANIE NR 2 - OCHRONĘ FIZYCZNĄ OBIEKTU PRZY UL. KOBYŁKOWSKIEJ 1A W WOŁOMINIEDostawa wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadaniaDostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w WołominieUtrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadaniaPrzebudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Budowa kanalizacji deszczowej gm. Kobyłka - w ul. Załuskiego i ul. ZagańczykaRealizacja szkolenia (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Staostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji projektu pn. E-Starostwo. Wdażanie uspawnień zarządczych oraz szkoleniaREMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ZIELONCE UL. INŻYNIERSKA 1Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 4316W (ul. Niepodległości w Wołominie).Remont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka w RównemWykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne z podziałem na zadaniaOpracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług praz wzrostu zaufania społecznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczycPrzebudowa drogi powiatowej Nr 4357W - Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. ZłotejZakup wyposażenia w ramach remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w ZielonceRemont instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Specjalnej w Wołominie ul. Miła 22Realizacja szkolenia wyjazdowego E-Urząd trener oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr StaroRemonty i konserwacja urządzeń wodnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego (przepustów).Remont sali dydaktycznej, wiatrołapu i klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Dostawa masy asfaltowej na zimnoRemont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Norwida droga powiatowa Nr 4304W w miejscowości Radzymin.Opracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczycOrganizacja kompleksowej obsługi szkoleń e-Urząd realizowanych poza siedzibą zamawiającego. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa PowiatowRemont drogi powiatowej Nr 4325W Tłuszcz-PostoliskaDostawa sprzętu komputerowego do szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieRemonty i konserwacja urządzeń wodnych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadaniaDostawa piaskarki P-1.D lub równoważnejOrganizacja kompleksowej obsługi szkoleń e-Urząd realizowanych poza siedzibą Zamawiającego, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo, Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa PowiatowBudowa odwodnienia ronda w miejscowości Stary KraszewRealizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkoleniaRemont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów 78Realizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą zamawiającego w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie na potrWymiana obróbek blacharskich oraz rynien dachowych i rur spustowych w pawilonach I i II Domu Pomocy Społecznej w RadzyminieRemont budynku fabryczki Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Orwida 22Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka w Równem z podziałem na zadaniaDostawa sprzętu komputerowego do szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie- na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Projekt i budowa wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli w ZS w Zielonce.Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków ZSTZ w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18BUDOWA KŁADKI Z CIĄGIEM PIESZO ROWEROWYM NA RZECE DŁUGIEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4308W WRAZ Z CHODNIKIEM OD STRONY DROGI WOJEWÓDZKIEJ 634 Z BUDOWĄ ODWODNIENIAPrzebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przy budynku ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej 38 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem i ciągów pieszych.Remont chodnika wzdłuż ul. Napoleona w Kobyłce.Dostawa naczepy niskopodwoziowej 3 osiowej.Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.PRZEBUDOWA DROGI NR 4366W- ul. MARECKA W ZIELONCE na odcinku od ul. PIŁSUDSKIEGO do ul. LIPOWEJ I WOLNOŚCI Z PRZEBUDOWĄ SIECI I LINII ENERGETYCZNYCH NN I LINII TELETECHNICZNYCH ZADANIE 2.Budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 4337W (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn od miejsca gdzie kończy się istniejący chodnik - o długości ok 200 m wg pikietażu roboczego od 0+000 do 0+200.
Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. 1 Maja w Wołominie do ronda w MajdanieWykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę klatki schodowej i adaptację poddasza na cele biurowe w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku ZSS w Ostrówku ul. Felińskiego 1Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Poświętne - Wola CygowskaWykonanie badań i prac uzupełniających wskazanych w programie prac konserwatorskich w ramach adaptacji zabytkowego zaspołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalneRemont sali dydaktycznej, wiatrołapu i klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobyłkowska 1aBudowa parkingu w systemie Park & Drive w ciągu ulicy Napoleona w KobyłceWykonanie adaptacji projektu typowego boisk sportowych oraz budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w LO w RadzyminieModernizacja drogi powiatowej Nr 4320W Zaścienie-Karolew-KozłyAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Etap I prace budowlano-instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego.Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.Remonty i konserwacja urządzeń wodnych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoPrzedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem: - całodobowych turnusów usprawniająco - rekreacyjnychWykonanie badań i prac uzupełniających wskazanych w programie prac konserwatorskich w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno - kulturalneRemont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4333W we wsi Międzyleś.Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 4343W Zawiszyn - BorzymyWykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa z podziałem na zadaniaRemont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida 22Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej w pasach dróg ulic PowiatowychPrzebudowa drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2)Remont klatek schodowych i korytarza w budynku LO w Urlach ul. Żwirki i WiguryWykonanie dokumentacji projektowej na modernizację - rozbudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach - droga powiatowa nr 4365WModernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków dla miasta Radzymin, obrębów od 1 do 29Obsługa bankowa realizowana na rzecz Powiatu WołomińskiegoModernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1Dostawa kosiarki wysięgnikowej Clipper 50 lub równoważnej
Dostawa rozdrabniacza gałęzi Junkkari HJ 5G lub równoważnegoWykonanie oznakowania drogowego poziomego na drogach powiatowych- powiat Wołomin
Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Krechowieckiej (drogi powiatowej) w Kobyłce na odcinku od ulicy Radzymińskiej do ulicy KraszewskiejUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 19.549.500,00 złRemont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi Klembów-Ostrówek Nr 4334W.Wykonanie pomiaru ruchu na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego w 2010 r.Remont łazienek w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85REMONT KLATEK SCHODOWYCH W DPS W ZIELONCE UL. PONIATOWSKIEGO 29Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieRemont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka w Równem - II etapOczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu WołomińskiegoDostawa betonu asfaltowego z transportem na miejsce budowyWykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na potrzeby Domu Dziecka w Równem 05-282 Strachówka Równe 78Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 z podziałem na zadaniaUtrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz.Dostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania.Dostawę wyposażenia Zespołu Szkół w Wołominie z podziałem na zadania.Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejUtrzymanie zimowe dróg powiatowychUtrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz.

Strona oglądana: 361553 razy.