Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 05.07.2010 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:


Modernizacji centralnego ogrzewania
w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.


znak sprawy : SPW-343/52/2010 zostało rozstrzygnięte.

• KRYTERIUM: CENA 100%

Liczba złożonych ofert: 2:
- oferta Nr 1: PHU OVEN s.c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 31
15-888 Białystok,
- oferta nr 2: KAZINSTAL-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne
ul. Prądzyńskiego 20 lok. 24
05-200 Wołomin
Cena najniższa (brutto) spośród ofert nieodrzuconych: 257.888,28 zł.

Liczba odrzuconych i wykluczonych ofert: 1:
oferta nr 2: KAZINSTAL-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne
ul. Prądzyńskiego 20 lok. 24
05-200 Wołomin


Uzasadnienie:
Oferent nie dołączył do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie uczynił tego w wyznaczonym terminie – podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp i odrzuceniu na podst. art. 24 ust. 4 Pzp.

Do realizacji wybrano ofertę firmy:
oferta Nr 1: PHU OVEN s.c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 31
15-888 Białystok.
Ilość otrzymanych punktów: 400,00
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 05.07.2010 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.07.2010 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2010 r., godz. 10.01Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
05.07.2010 r., godz. 09.59Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1297 razy.