Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania

Ogłoszenie zamieszczono: 19.11.2010 r.
Data składania ofert: 26.11.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.11.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Dostawa wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania
Numer ogłoszenia: 330275 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 33.19.00.00-8, 32.32.00.00-2, 39.29.00.00-1, 39.10.00.00-3, 37.44.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) certyfikaty wytrzymałościowe dla oferowanego sprzętu (mają zostać dostarczone z dostawą) - dotyczy zadania: 2,3,4,5,7,8; b) atesty dla zastosowanych materiałów (mają zostać dostarczone z dostawą) - dotyczy zadania: 2,3,4,5,7,8; c) w przypadku złożenia oferty równoważnej należy załączyć parametry techniczne oferowanego sprzętu; d) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wraz z wykazem dostaw ( załącznik nr 1 do SIWZ); e) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do oferty); f) parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin - pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa programów komputerowych i pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa programów komputerowych i pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6, 39.16.21.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mebli (pufy i siedziska) do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli (pufy i siedziska) do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa urządzenia do mechanicznego usprawniania narządu artykulacyjnego do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa urządzenia do mechanicznego usprawniania narządu artykulacyjnego do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Sali Polisensorycznej do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Sali Polisensorycznej do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu sportowo - rehabilitacyjnego do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu sportowo - rehabilitacyjnego do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa sprzętu RTV do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu RTV do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali miękkiej (sali do wyciszeń dla dzieci z autoagresją) do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali miękkiej (sali do wyciszeń dla dzieci z autoagresją) do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa gier i sprzętu do zabaw ruchowych do pomieszczeń zespołu szkół.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa gier i sprzętu do zabaw ruchowych do pomieszczeń zespołu szkół.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź

Załącznik A
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Ryszard Węsierski, data: 19.11.2010
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 19.11.2010 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.28Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.11.2010 r., godz. 12.48Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.11.2010 r., godz. 14.07Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.11.2010 r., godz. 13.18Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1776 razy.