Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Opracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania

Ogłoszenie zamieszczono: 03.09.2010 r.
Data składania ofert: 13.09.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.09.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Opracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania
Numer ogłoszenia: 240725 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie systemów (w tym diagnoza) służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społeczneo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.63.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami; podpisane istotne postanowienia umowy; parafowany opis przedmiotu zamówienia; dot. wykazu wykonanych dostaw lub usług - minimum trzy zamówienia o podobnym lub takim samym charakterze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku Vat

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Diagnoza, opracowanie i pilotażowe wdrażanie systemu zarządzania jakością w punktach kancelaryjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnoza, opracowanie i pilotażowe wdrażanie systemu zarządzania jakością w punktach kancelaryjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.63.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Diagnoza, opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania satysfakcji klientów w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnoza, opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania satysfakcji klientów w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.63.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Diagnoza potrzeb urzędu w zakresie konsultacji społecznych, opracowanie i wdrożenie procedury konsultacji społecznych w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnoza potrzeb urzędu w zakresie konsultacji społecznych, opracowanie i wdrożenie procedury konsultacji społecznych w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.63.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania mapy organizacji pozarządowych na terenie powiatu Wołomińskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania mapy organizacji pozarządowych na terenie powiatu Wołomińskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.63.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi

Załączniki (WORD)

Odpowiedzi

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Maciej Urmanowski, data: 03.09.2010
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 03.09.2010 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.24Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2010 r., godz. 10.24Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.09.2010 r., godz. 09.51Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.09.2010 r., godz. 09.50Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
09.09.2010 r., godz. 11.58Wioleta RolekAktualizacja przetargu
09.09.2010 r., godz. 11.57Wioleta RolekAktualizacja przetargu
03.09.2010 r., godz. 14.03Wioleta RolekAktualizacja przetargu
03.09.2010 r., godz. 13.50Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 1604 razy.