Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Realizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 11.08.2010 r.
Data składania ofert: 20.08.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.08.2010 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Realizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dotyczy wykazu: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.: * Przeprowadził minimum pięć szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego; * Przeprowadził szkolenia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) - dotyczy zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, 3. podpisane istotne postanowienia umowy, 4. parafowany opis przedmiotu zamówienia, 5. dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie; - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin - kancelaria (pok. nr 4).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sztuka efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sztuka efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prawo pracy w administracji publicznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prawo pracy w administracji publicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kontrola i audyt w urzędzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrola i audyt w urzędzie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie projektów dofinansowanych z UE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie projektów dofinansowanych z UE.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ustawa prawo ochrony środowiska.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ustawa prawo ochrony środowiska.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zagospodarowanie przestrzenne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zagospodarowanie przestrzenne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Budowa relacji i zasad odpowiedzialności w procesie administracyjnym (50).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa relacji i zasad odpowiedzialności w procesie administracyjnym (50).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zarządzanie procesami inwestycyjnymi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zarządzanie procesami inwestycyjnymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Skuteczna komunikacja z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu (e-mail, czat, itd.) (54).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skuteczna komunikacja z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu (e-mail, czat, itd.) (54).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zarządzanie kryzysowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zarządzanie kryzysowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Postępowanie egzekucyjne w administracji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie egzekucyjne w administracji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: FIDIC oraz prawo budowlane.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FIDIC oraz prawo budowlane.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - praktyczne aspekty stosowania specustawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - praktyczne aspekty stosowania specustawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków w kontekście aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, które zostaną przeprowadzone na dzień 1 stycznia 2011.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków w kontekście aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, które zostaną przeprowadzone na dzień 1 stycznia 2011.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - zagadnienia praktyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - zagadnienia praktyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Procedura cywilna w przedmiotowym zakresie gospodarki nieruchomościami.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Procedura cywilna w przedmiotowym zakresie gospodarki nieruchomościami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1,2,3,4 (WORD)

Odpowiedzi

Odpowiedzi II

Odpowiedzi III

Odpowiedzi IV

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.08.2010 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.08.2010 r., godz. 13.56Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1410 razy.