Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.

Ogłoszenie zamieszczono: 04.08.2010 r.
Data składania ofert: 13.08.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.08.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.
Numer ogłoszenia: 236760 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- dot. wykazu usług: (co najmniej dwóch o wartości minimum 10.000 zł brutto każda), - dot. wykazu osób: dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa (należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do Izby). W przypadku zadań 1, 4 i 5 należy dołączyć - kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, a dla zadania nr 4 - wyższe inżynierskie - budownictwo ogólne, architektura, konserwatorskie o specjalności konserwacji rzeźby kamiennej lub detalu architektonicznego. Kwalifikacje dla obu zadań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579); do wykazu należy dołączyć dokumenty (lub ich kserokopie) potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie - oświadczenie o posiadaniu przynajmniej 24 miesięcznej praktyki zawodowej przy prowadzeniu budów konserwatorskich i nadzorów prac konserwatorskich, potwierdzone wykazem tych prac.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności , których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy takich jak opóźnienia w uzyskaniu decyzji opinii itp. nie z winy Wykonawcy zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI-wykorzystanie walorów i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działnie 6.1. Kultura.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, przyłączy sanitarnych, kotłowni gazowej).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, przyłączy sanitarnych, kotłowni gazowej).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych, teletechnicznych i innych sieci niskonapięciowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych, teletechnicznych i innych sieci niskonapięciowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad realizacją robót budowlano- remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad realizacją robót budowlano- remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana ogłoszenia

BADANIA ARCHITEKTONICZNE I ARCHEOLOGICZNE

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program konserwatorski cz. 1

Program konserwatorski cz. 2

Program konserwatorski cz. 3

Program konserwatorski cz. 4

Program konserwatorski cz. 51

Program konserwatorski cz. 6

PROJEKTY BUDOWLANE

Specyfikacja budowlana

Specyfikacja Techniczna - elektryka

Projekt wykonawczy - architektura 1

Projekt wykonawczy - architektura 2

Projekt wykonawczy - architektura 3

Projekt wykonawczy - architektura 4

Projekt wykonawczy

Projekt elektryka

Projekt - konstrukcja 1

Projekt - konstrukcja 2

Inwentaryzacja

Odpowiedź
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 04.08.2010 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.13Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 10.08Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 10.07Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
04.08.2010 r., godz. 08.50Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1662 razy.