Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Etap I prace budowlano-instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego.

Ogłoszenie zamieszczono: 30.06.2010 r.
Data składania ofert: 28.07.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.07.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Etap I prace budowlano-instalacyjne prz budynkach zespołu pałacowego
Numer ogłoszenia: 188548 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: >b>Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Etap I prace budowlano-instalacyjne prz budynkach zespołu pałacowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Etap I prace budowlano-instalacyjne prz budynkach zespołu pałacowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 100 000,00 zł. powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2010r. do godziny 10.00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - Etap I prace budowlano- instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego. 2. Zasady wnoszenia wadium Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

dot. wykazu robót: a) wykaz robót budowlanych (co najmniej trzech, każda o wartości minimum 1.000.000 zł brutto) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym przynajmniej 2 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferent powinien wskazać osoby, które nadzorowały te prace z ramienia Wykonawcy, - dot. uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu prac: b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dołączyć imienny wykaz osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. Zamawiający wymaga dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej - kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579); do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. - instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - prac konserwatorskich - kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579); do wykazu należy dołączyć dokumenty (lub ich kserokopie) potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. - dot. polisy: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności wykonania robot dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, Zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Program konserwatorski cz. 1

3. Program konserwatorski cz. 2

4. Program konserwatorski cz. 3

5. Program konserwatorski cz. 4

6. Program konserwatorski cz. 5

7. Program konserwatorski cz. 6

8. Przedmiar 1

9. Przedmiar 2

10. Przedmiar 3

11. Przedmiar 4

12. Przedmiar 5

13. Przedmiar 6

14. Przedmiar 7

15. Przedmiar 8

16. Przedmiar 9

17. Przedmiar 10

18. Przedmiar 11

19. Przedmiar 12

20. Przedmiar 13

21. Przedmiar 14

22. Przedmiar 15

23. Przedmiar 16

24. Przedmiar 17

25. Przedmiar 18

26. Przedmiar 19

27. Przedmiar 20

28. Przedmiar 21

29. Specyfikacja budowlana

30. Specyfikacja Techniczna - elektryka

31. Specyfikacja Techniczna -1

32. Specyfikacja Techniczna -2

33. Specyfikacja Techniczna -3

34. Specyfikacja Techniczna -4

35. Specyfikacja Techniczna -5

36. Specyfikacja Techniczna -6

37. Specyfikacja Techniczna -7

38. Specyfikacja Techniczna -8

39. Specyfikacja Techniczna -9

40. Specyfikacja Techniczna -10

41. Specyfikacja Techniczna -11

42. Specyfikacja Techniczna -12

43. Specyfikacja Techniczna -13

44. Specyfikacja Techniczna -14

45. Specyfikacja Techniczna -15

46. Specyfikacja Techniczna -16

47. Specyfikacja Techniczna -17

48. Specyfikacja Techniczna -18

49. Projekt wykonawczy - architektura 1

50. Projekt wykonawczy - architektura 2

51. Projekt wykonawczy - architektura 3

52. Projekt wykonawczy - architektura 4

53. Rysunek 1

54. Rysunek 2

55. Rysunek 3

56. Rysunek 4

57. Rysunek 5

58. Rysunek 6

59. Rysunek 7

60. Rysunek 8

61. Rysunek 9

62. Rysunek 10

63. Rysunek 11

64. Rysunek 12

65. Rysunek 13

66. Rysunek 14

67. Rysunek 15

68. Rysunek 16

69. Rysunek 17

70. Rysunek 18

71. Rysunek 19

72. Rysunek 20

73. Rysunek 21

74. Rysunek 22

75. Rysunek 23

76. Rysunek 24

77. Rysunek 25

78. Rysunek 26

79. Rysunek 27

80. Rysunek 28

81. Rysunek 29

82. Rysunek 30

83. Rysunek 31

84. Rysunek 32

85. Rysunek 33

86. Rysunek 34

87. Rysunek 35

88. Rysunek 36

89. Rysunek 37

90. Rysunek 38

91. Rysunek 39

92. Rysunek 40

93. Rysunek 41

94. Rysunek 42

95. Rysunek 43

96. Projekt wykonawczy 1

97. Projekt wykonawczy 2

98. Projekt wykonawczy 3

99. Projekt wykonawczy 4

100. Rysunek 1

101. Rysunek 2

102. Rysunek 3

103. Rysunek 4

104. Rysunek 5

105. Rysunek 6

106. Rysunek 7

107. Projekt elektryka 1

108. Projekt elektryka 2

109. Projekt elektryka 3

110. Projekt elektryka 4

111. Projekt elektryka 5

112. Projekt elektryka 6

113. Projekt elektryka 7

114. Rysunek 1

115. Rysunek 2

116. Rysunek 3

117. Rysunek 4

118. Rysunek 5

119. Rysunek 6

120. Rysunek 7

121. Rysunek 8

122. Rysunek 9

123. Rysunek 10

124. Rysunek 11

125. Rysunek 12

126. Rysunek 13

127. Rysunek 14

128. Rysunek 15

129. Rysunek 16

130. Rysunek 17

131. Rysunek 18

132. Rysunek 19

133. Rysunek 20

134. Rysunek 21

135. Rysunek 22

136. Rysunek 23

137. Rysunek 24

138. Rysunek 25

139. Rysunek 26

140. Rysunek 27

141. Rysunek 28

142. Rysunek 29

143. Rysunek 30

144. Rysunek 31

145. Rysunek 32

146. Rysunek 33

147. Rysunek 34

148. Rysunek 35

149. Rysunek 36

150. Rysunek 37

151. Rysunek 38

152. Rysunek 39

153. Rysunek 40

154. Rysunek 41

155. Rysunek 42

156. Rysunek 43

157. Rysunek 44

158. Rysunek 45

159. Rysunek 46

160. Rysunek 47

161. Rysunek 48

162. Rysunek 49

163. Projekt - konstrukcja 1

164. Projekt - konstrukcja 2

165. Projekt - konstrukcja 3

166. Projekt - konstrukcja 4

167. Projekt - konstrukcja 5

168. Rysunek 1

169. Rysunek 2

170. Rysunek 3

171. Rysunek 4

172. Rysunek 5

173. Rysunek 6

174. Rysunek 7

175. Rysunek 8

176. Rysunek 9

177. Rysunek 10

178. Rysunek 11

179. Rysunek 12

180. Rysunek 13

181. Rysunek 14

182. Rysunek 15

183. Rysunek 16

184. Rysunek 17

185. Rysunek 18

186. Rysunek 19

187. Rysunek 20

188. Rysunek 21

189. Rysunek 22

190. Rysunek 23

191. Rysunek 24

192. Rysunek 25

193. Rysunek 26

194. Rysunek 27

195. Rysunek 28

196. Rysunek 29

197. Rysunek 30

198. Rysunek 31

199. Rysunek 32

200. Rysunek 33

201. Rysunek 34

202. Rysunek 35

203. Rysunek 36

204. Rysunek 37

205. Rysunek 38

206. Rysunek 39

207. Rysunek 40

208. Rysunek 41

209. Rysunek 42

210. Rysunek 43

211. Rysunek 44

212. Rysunek 45

213. Rysunek 46

214. Rysunek 47

215. Rysunek 48

216. Rysunek 49

217. Rysunek 50

218. Ogrodzenie 1

219. Ogrodzenie 2

221. Projekt sanitarny 1

222. Projekt sanitarny 2

223. Projekt sanitarny 3

224. Projekt sanitarny 4

225. Projekt sanitarny 5

226. Projekt sanitarny 6

227. Projekt sanitarny 7

228. Projekt sanitarny 8

229. Projekt sanitarny 9

230. Projekt sanitarny 10

230. Projekt sanitarny 10

231. Rysunek 1

232. Rysunek 2

233. Rysunek 3

234. Rysunek 4

235. Rysunek 5

236. Rysunek 6

237. Rysunek 7

238. Rysunek 8

239. Rysunek 9

240. Rysunek 10

241. Rysunek 11

242. Rysunek 12

243. Rysunek 13

244. Rysunek 14

245. Rysunek 15

246. Rysunek 16

247. Rysunek 17

248. Rysunek 18

249. Rysunek 19

250. Rysunek 20

251. Rysunek 21

252. Rysunek 22

253. Rysunek 23

254. Rysunek 24

255. Rysunek 25

256. Rysunek 26

257. Rysunek 27

258. Rysunek 28

259. Rysunek 29

260. Rysunek 30

261. Rysunek 31

262. Rysunek 32

263. Rysunek 33

264. Rysunek 34

265. Rysunek 35

266. Rysunek 36

267. Rysunek 37

268. Rysunek 38

269. Rysunek 39

270. Rysunek 40

271. Rysunek 41

272. Rysunek 42

273. Rysunek 43

274. Rysunek 44

275. Rysunek 45

276. Rysunek 46

277. Rysunek 47

278. Rysunek 48

279. Rysunek 49

280. Rysunek 50

281. Rysunek 51

282. Rysunek 52

283. Rysunek 53

284. Rysunek 54

285. Rysunek 55

286. Rysunek 56

287. Rysunek 57

288. Rysunek 58

289. Rysunek 59

290. Rysunek 60

291. Rysunek 61

292. Rysunek 62

293. Rysunek 63

294. Rysunek 64

295. Rysunek 65

296. Rysunek 66

297. Rysunek 67

298. Rysunek 68

299. Rysunek 69

300. Rysunek 70

301. Rysunek 71

302. Rysunek 72

303. Rysunek 73

304. Rysunek 74

305. Rysunek 75

306. Rysunek 76

307. Rysunek 77

308. Rysunek 78

309. Rysunek 79

310. Rysunek 80

311. Rysunek 81

312. Rysunek 82

313. Rysunek 83

314. Rysunek 84

315. Rysunek 85

316. Rysunek 86

317. Rysunek 87

318. Rysunek 88

319. Projekt wykonawczy - zieleń 1

320. Projekt wykonawczy - zieleń 2

321. Projekt wykonawczy - zieleń 3

322. Projekt wykonawczy - zieleń 4

323. Projekt wykonawczy - zieleń 5

324. Projekt wykonawczy - zieleń 6

325. Projekt wykonawczy - zieleń 7

326. Projekt wykonawczy - zieleń 8

327. Projekt wykonawczy - zieleń 9

328. Projekt wykonawczy - zieleń 10

328. Projekt wykonawczy - zieleń 10

329. Rysunek 1

330. Rysunek 2

W związku z dużą objętością dokumentacji technicznej i ewentualnymi problemami z otwarciem plików, osoby zainteresowane pobraniem dokumentacji prosimy o zgłaszanie się do Zamawiającego w celu odbioru dokumentacji na płycie CD

Odpowiedź

Zmiana terminu wpłaty wadium

Inwentaryzacja

Odpowiedzi

Przedłużenie terminu składania ofert (22.07.2010)

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 30.06.2010 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.09.2015 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2015 r., godz. 13.48Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.15Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.13Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.08Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.06Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.02Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 14.50Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 09.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.06.2010 r., godz. 10.04Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2536 razy.