Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przebudowa drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2)

Ogłoszenie zamieszczono: 11.06.2010 r.
Data składania ofert: 08.07.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 08.07.2010 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Przebudowa drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2)
Numer ogłoszenia: 164068 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 71 000,00 zł Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - przebudowa ul. Batorego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium 1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, b. Oświadczenia c. Kosztorys ofertowy (skrócony) d. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia samochodów, sprzętu i urządzeń, jeżeli zachodzi taka konieczność. e. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot zamówienia f. Harmonogram robót z określeniem rodzajów, terminów i wartości robót. g. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy h. dot. uprawnień: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień ( roboty drogowe i sanitarne, i.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: a. Przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. b. Zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. c. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach z tego tytułu musi potwierdzić inspektor nadzoru. d. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy strony sporządzą stosowny aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Specyfikacja Techniczna (wersja nieaktualna)

3. Przedmiar robót(wersja nieaktualna)


4. Rysunki (wersja nieaktualna

5. Rysunki (wersja nieaktualna)

6. Rysunki (wersja nieaktualna)

7. Rysunki (wersja nieaktualna)

8. Rysunki (wersja nieaktualna)

9. Rysunki (wersja nieaktualna)

Poniżej Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania i aktualną wersję dokumentacji na podst, której należy przygotować ofertę. Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 08.07.2010 r. do godz. 10:00.

10. Odpowiedzi

11. Specyfikacja techniczna - część I

12. Specyfikacja techniczna - część II

13. Specyfikacja techniczna - część III - Wymagania ogólne

14. Specyfikacja techniczna - część IV - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

15. Specyfikacja techniczna - część V - Rozbióki elementów dróg i ulic

16. Specyfikacja techniczna - część VI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

17. Specyfikacja techniczna - część VII - Wykonanie nasypów

18. Specyfikacja techniczna - część VIII - Nasypy zbrojone geosyntetykami

19. Specyfikacja techniczna - część IX - Regulacja pionowa studzienek i zaworów

20. Specyfikacja techniczna - część X - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

21. Specyfikacja techniczna - część XI - Warstwa odsączająca

22. Specyfikacja techniczna - część XII - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

23. Specyfikacja techniczna - część XIII - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

24. Specyfikacja techniczna - część XIV - Podbudowa z tłucznia

25. Specyfikacja techniczna - część XV - Podbudowa z chudego betonu

26. Specyfikacja techniczna - część XVI - Podbudowa z betonu asfaltowego

27. Specyfikacja techniczna - część XVII - Nawierzchnia z betonu cementowego

28. Specyfikacja techniczna - część XVIII - Nawierzchnia z betonu asfaltowego

29. Specyfikacja techniczna - część XIX - Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

30. Specyfikacja techniczna - część XX - Umocnienie skarp przez humusowanie

31. Specyfikacja techniczna - część XXI - Oznakowanie poziome

32. Specyfikacja techniczna - część XXII - Oznakowanie pionowe

33. Specyfikacja techniczna - część XXIII - Krawężniki betonowe

34. Specyfikacja techniczna - część XXIII - Chodnik z kostki brukowej betonowej

35. Specyfikacja techniczna - część XXIV - Obrzeża betonowe

36. Specyfikacja techniczna - część XXV - Ściek z betonowej kostki brukowej

37. Specyfikacja techniczna - część XXVI - Mur oporowy

38. Specyfikacja techniczna - część XXVII - Załącznik Nr 1

39. Opis techniczny

40. Plan orientacyjny

41. Plan sytuacyjny 1

42. Plan sytuacyjny 2

43. Plan sytuacyjny 3

44. Plan sytuacyjny 4

45. Plan sytuacyjny 5

46. Przekroje normalne 1

47. Przekroje normalne 2

48. Przekroje normalne 3

49. Roboty ziemne

50. Profil podłużny

51. Plan warstwicowy ronda

52. Przekroje poprzeczne

53. Mapa ZUD 1

54. Mapa ZUD 2

55. Profil kanalizacji

56. Profil wpustów deszczowych

57. Projekt

58. Przekrój posadowienia kanału

59. Przekrój studni 1

60. Przekrój studni 2

61. Przekrój studni 3

62. Specyfikacja techniczna kanalizacji deszczowej

63. Zestawienie wpustów i studni

64. Organizacja ruchu projekt 1

65. Organizacja ruchu projekt 2

66. Organizacja ruchu projekt 3

67. Organizacja ruchu projekt 4

68. Przedmiar - organizacja ruchu

69. Projekt stałej organizacji ruchu

70. Przedmiar

71. Odpowiedzi

Wołomin, dnia 01.07.2010 r.
SPW-343/51/2010

Wszyscy oferenci


dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi nr 4363W
ul. Batorego w Ząbkach.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:
1. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej występują dwa przedmiary robót: drogowy i organizacji ruchu. Pozycje dotyczące stałej organizacji ruchu zawierają się zarówno w przedmiarze drogowym jak i organizacji ruchu. Dodatkowo obmiar pozycji nr 132 133 134 z przedmiaru drogowego jest inny niż adekwatnych pozycji nr 7, 8 ,9 z przedmiaru organizacji ruchu. Prosimy o wyjaśnienie w którym przedmiarze należy wycenić organizację ruchu oraz jakie ilości należy przyjąć dla wymienionych pozycji.

Odpowiedź:
Powyższe zamówienie publiczne jest przetargiem wycenianym ryczałtowo, w którym wykonawca sam określa cenę za jaką wykona dane zamówienie, aby wykonany przedmiot zamówienia spełniał warunki norm polskich, należy też opierać się na SST, projekcie budowlanym, obmiarach własnych w ternie dołączony do specyfikacji przedmiar robót należy traktować pomocniczo.
Przedmiarem właściwym do robót jest przedmiar w którym są objęte wszystkie prace tj. drogowe, kanalizacyjne, organizacja ruchu i tym podobne. Proszę się nie sugerować i nie wyceniać dodatkowo kosztorysu na stałą organizację ruchu dołączonego oddzielnie do dokumentów przetargowych.

Pytanie:
2. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej ST.D-02.03.01c brakuje wymagań dla geosyntetyków wymienionych w pozycjach nr 40 i 53 Przedmiaru Robót. Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla geosyntetyków z pozycji 40 i 53.

Odpowiedź:
Geosyntetyki należy dobrać tak, aby ich minimalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż wynosiła 12 kN/m, a wszerz 15 kN/m.


Wołomin, dn. 06.07.2010 r.


Nr sprawy: SPW-343/51/2010


Wszyscy oferenci


Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach (etap 2)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:


Zapytanie

1. W zamieszczonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym w punkcie 4.1 występuje projektowana konstrukcja nawierzchni dla jezdni głównej składająca się z następujących warstw:
-nawierzchnia-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm
-podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa górna grubości 5 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna grubości 20 cm
-podsypka piaskowa o grubości 10 cm
-warstwa geotkaniny ułożona w wyprofilowanym i zagęszczonym korycie.
Natomiast w Przedmiarze robót nawierzchni jezdni głównej jest następująca:
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna o grubości 5 cm
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca o grubości 6
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna grubości 20 cm
-wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami.
W związku z powyższym konstrukcja jezdni głównej z Projektu jest zupełnie inna do konstrukcji jezdni z przedmiaru. Proszę o podanie właściwej konstrukcji nawierzchni jezdni głównej oraz wyjaśnienie, którą konstrukcje należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Właściwa konstrukcja jest podana w przedmiarze oraz przekrojach nr 1,2,3,4 znajdujących się w projekcie na stronie 51 rysunek 2/1


Zapytanie
2. W zamieszczonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym w punkcie 4.1 występuje projektowana konstrukcja nawierzchni dla zatok autobusowych składająca się z następujących warstw:
-nawierzchnia z betonu B-35 o grubości 20 cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o RM=7 Mpa grubości 15
-podsypka piaskowa o grubości 10 cm
-warstwa geotkaniny ułożona w wyprofilowanym i zagęszczonym korycie.
Natomiast w Przedmiarze robót nawierzchni jezdni głównej jest następująca:
-nawierzchnia betonowa – warstwa górna o grubości 8 cm.
-nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o grubości 15 cm.
-podsypka piaskowa o grubości 10 cm
-wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami.
W związku z powyższym konstrukcja autobusowej z Projektu jest zupełnie inna do konstrukcji jezdni z przedmiaru. Proszę o podanie właściwej konstrukcji nawierzchni jezdni głównej oraz wyjaśnienie, którą konstrukcje należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Właściwa konstrukcja jest podana w przedmiarze robót.


Zapytanie
3. W zamieszczonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym w punkcie 4.1 w konstrukcji nawierzchni dla chodników, ścieżki rowerowej, opasek bezpieczeństwa, azyli dla pieszych, pierścieniu zewnętrznym ronda występuje warstwa podsypki piaskowej o grubości 10 cm, natomiast w Przedmiarze Robót warstwa ta nie jest uwzględniona. Proszę o wyjaśnienie, o której pozycji przedmiarowej należy wyceniać ww. warstwę oraz czy należy ją wyceniać?

Odpowiedź:
Nawierzchnie z kostek brukowych należy wycenić zgodnie przedmiarem robót dołączonym do SIWZ.


Zapytanie
4. W zamieszczonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym w punkcie 4.1 w konstrukcji nawierzchni w pierścieniu zewnętrznym ronda występuje warstwa podbudowy z betonu B-7,5 Mpa grubości 20 cm, natomiast w Przedmiarze Robót warstwa ta nie jest uwzględniona. {Proszę o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić ww. warstwę oraz czy należy ją wycenić?

Odpowiedź:
Powyższą pozycję należy doliczyć do dowolnej pozycji w przedmiarze (zaznaczyć w opisie pozycji powyższy fakt), bądź stworzyć odpowiednią pozycję i oznaczyć ją jednoznacznie.


Zapytanie
5. Proszę o jednoznaczne określenie wymaganego uziarnienia oraz rodzaju asfaltu dla warstwy podbudowy, wiążącej oraz ścieralnej projektowanej nawierzchni drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający określa poszczególne w uziarnienia przedziale w warstwach:
Podbudowa 0-31,5 mm
Wiążąca 0-20 mm
Ścieralna 0-12,8 mm
Rodzaj asfaltu ma dobrać indywidualnie Wykonawca zgodnie z polską normą, pamiętając jednocześnie że gwarancja opiewana okres 5 lat, po którym następuje okres objęty rękojmia a żywotność drogi określa się na 30 lat.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.06.2010 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
28.09.2012 r., godz. 15.32Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.06.2010 r., godz. 10.13Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2268 razy.