Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 19.549.500,00 zł

Ogłoszenie zamieszczono: 27.04.2010 r.
Data składania ofert: 07.06.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 07.06.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/39/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 193.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 19.549.500,00 zł.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 19.549.500,00 zł.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: 2011-2021.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Wykonawcy – Banki działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

a. Formularz ofertowy (według załączonego druku) /zał. nr 1/;
b. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo /zał. wykonawcy/;
UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów;
c. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków /zał. wykonawcy/;
d. Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego(wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/;
e. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2/;
Wraz z aktualnymi zaświadczeniami:
f. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
g. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
h. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy – prawo zamówień publicznych /dotyczy podmiotów zbiorowych o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dz. U. nr 197 poz. 1661 (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
i. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.c. i pkt. 9 f,g, h składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne alboż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. /zał. wykonawcy/
j. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 9 c oraz 9 f,g,,h c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania /zał. wykonawcy/
k. Parafowany projekt umowy /zał. nr 4/
. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

Wadium – 10.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2010 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2010 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Jadwiga Tomasiewicz, Barbara Ryszawy – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 27.04.2010 r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

3. Budżet Powiatu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu część I

4. Budżet Powiatu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu część II

5. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010 rok

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 część I

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 część II

8. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetów za ostatnie dwa lata budżetowe: 2007 i 2008

9. Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium w ciągu ostatnich dwóch lat

10. Prognoza długu powiatu na 31 marca 2010 roku oraz na lata następne - stan nadzień 31.03.2010 r.

11. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacjach stan na dzień 31.03.2010 r.

12. Informacja o planowanych spłatach kredytów i pożyczek stan na dzień 31.03.2010 r.

13. Informacja o planowanym wykupie obligacji stan na dzień 31.03.2010 r.

14. RB 27S 31.12.2008 r.

15. RB 28S 31.12.2008 r.

16. RBN 31.12.2008 r.

17. RBZ 31.12.2008 r.

18. RBN DS 31.12.2008 r.

19. RB 27S 31.12.2009 r.

20. RB 28S 31.12.2009 r.

21. RBN 31.12.2009 r.

22. RBN DS 31.12.2009 r.

23. RBZ 31.12.2009 r.

24. RB 27S 31.03.2010 r.

25. RB 28S 31.03.2010 r.

26. RBN 31.03.2010 r.

27. RBN DS 31.03.2010 r.

28. RB Z 31.03.2010 r.

29. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

30. Statut Powiatu

31. Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego wyborze Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Członków Zarządu

32. Odpowiedzi 12.05.2010 r.

33. Odpowiedzi 14.05.2010 r.

34. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008

35. Wyciągi ze sprawozdań za 2007(Rb- 27S, Rb - 28 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - NDS)

36. REGON

37. RBN 1 kwartał 2010 r.

38. RBZ 1 kwartał 2010 r.

39. RBZ 4 kwartał 2009 r.

40. RBN 4 kwartał 2009 r.

41. Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego

42. Załącznik do Uchwały

43. Odpowiedzi (17.05.2010 r.)

44. Odpowiedzi (17.05.2010 r.)

45. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007

46. Uchwała w sprawie zmian do budżetu Powiatu na 2010 r.

47. Odpowiedzi (19.05.2010 r.)

48. Informacja o finansach Powiatu Wołomińskiego

49. Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

50. Odpowiedzi (20.05.2010 r.)

51. Odpowiedzi (24.05.2010 r.)

52. Ujednolicony tekst istotnych postanowień umowy (25.05.2010 r.)

53. Formularz oferty i oświadczeń w wersji WORD

54. Formularz cenowy

55. Formularz cenowy w EXCEL
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 27.04.2010 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.38Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.04.2010 r., godz. 13.22Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2040 razy.