Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz.

Ogłoszenie zamieszczono: 21.01.2010 r.
Data składania ofert: 29.01.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.01.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 193.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: gmina Tłuszcz.

Termin wykonania zamówienia: 31.03.2010 r..

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) zgoda na 30 dniowy termin płatności za fakturę.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo ak¬tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2010 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2010 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 21.01.2010r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Mapa

Wykaz Drog
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 21.01.2010 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.07.2012 r., godz. 08.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.01.2010 r., godz. 13.27Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1432 razy.