Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.01.2010 r.
Data składania ofert: 28.01.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.01.2010 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 193.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż sprzętu mobilnego systemu elektroakustycznego do sali gimnastycznej i na boisko.

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni hotelarskiej.

Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obsługi konsumenta.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Zielonka.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.
W celu potwierdzenia, że dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wraz z wykazem dostaw ( załącznik nr 1 ),
formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – (załącznik nr 1-3 do oferty),
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2);
oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3);
parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4),
atesty dla zastosowanych materiałów – dotyczy mebli
karty katalogowe potwierdzające spełnienie parametrów technicznych przez oferowany sprzęt – dotyczy sprzętu elektronicznego oraz sprzętu komputerowego,
atesty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do kontaktu z żywnością –dotyczy szkła użytkowego, sztućców, porcelany oraz pozostałego wyposażenia gastronomicznego

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2010 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2010 r. o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:20.01.2010 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty zad1

Formularz oferty zad2

Formularz oferty zad3

Opis przedmiotu zamówienia zad 1


Opis przedmiotu zamówienia zad 2


Opis przedmiotu zamówienia zad 3

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 20.01.2010 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.07.2012 r., godz. 08.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
20.01.2010 r., godz. 15.42Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1607 razy.