Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie zamieszczono: 15.01.2010 r.
Data składania ofert: 25.01.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.01.2010 r., godz. 10.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Numer ogłoszenia: 12826 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia, w tym: budynki i budowle wraz z nakładami adaptacyjnymi, obiekty inżynierii lądowej i wodnej; środki trwałe;eksponaty; środki pieniężne w lokalu; środki pieniężne w transporcie; szyby i inne elementy szklane od stłuczenia; sprzęt elektroniczny. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym między innymi: odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód powstałych w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg powiatowych; odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości; odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku, odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w pieczy, pod dozorem lub kontrolą..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 Kancelaria Starostwa Powiatowego pokój nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik dot. szkodowości

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 15.01.2010 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.07.2012 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2012 r., godz. 08.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.01.2010 r., godz. 14.35Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1406 razy.