Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych

Ogłoszenie zamieszczono: 13.01.2010 r.
Data składania ofert: 20.01.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.01.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 193.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg Powiatowych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg Powiatowych z podziałem na zadania:
Zad. 1: drogi powiatowe w gminie: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin,
Zad. 2: drogi powiatowe w gminie: Radzymin, Dąbrówka,
Zad. 3: drogi powiatowe w gminie: Jadów, Strachówka.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Powiat Wołomiński

Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2010

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
e) zgoda na 30 termin płatności za fakturę,
f) posiadają piaskarki na nośniku samochodowym z pługiem nie mniej niż 2 szt.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
Dokumenty wymagane:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo ak¬tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) załączniki nr 1,2,3,4,5,6

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena za wykonanie zadania- 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2010 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2010 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 13.01.2010r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wykaz Dróg 1

Wykaz Dróg 2

Wykaz Dróg 3

Mapa

Zasady odśnieżania
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 13.01.2010 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.07.2012 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2012 r., godz. 08.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
13.01.2010 r., godz. 12.42Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1300 razy.