Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie zamieszczono: 31.12.2008 r.
Data składania ofert: 14.01.2009 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 14.01.2009 r., godz. 11.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Numer ogłoszenia: 385315 - 2008; data zamieszczenia: 31.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk elektronicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym m.in. od odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg powiatowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art.22 ust 1 ustawy Parwo zamówień publicznych 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności 3. Kopia zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2009 godzina 11:00, miejsce: 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (31.12.2008)

Załącznik - szkody (31.12.2008)

Załącznik - zabezpieczenie budynków (31.12.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 31.12.2008 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 31.12.2008 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.12.2008 r., godz. 12.28Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1469 razy.