Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zadanie nr 1 – konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój) Zadanie nr 2 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie Zadanie nr 3 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie

Ogłoszenie zamieszczono: 23.12.2008 r.
Data składania ofert: 05.01.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 05.01.2009 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/153/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zad. 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych,
Zad. 2: ochronę fizyczną obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie,
Zad. 3: ochronę fizyczną obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zad. 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych,
Zad. 2: ochronę fizyczną obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie,
Zad. 3: ochronę fizyczną obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.

Termin wykonania zamówienia:
Zad. 1: od 15.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Zad. 2: od 15.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Zad. 3: od 15.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 Pzp).
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zadanie nr 1, 2, 3 : cena – 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.01.2009 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:...............................................................................


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.12.2008 r.

Specyfikacji istotnych warunków zamóweinia (23.12.2008)

Opis przedmiotu zamówienia (23.12.2008)

Istotne postanowienia umowy (23.12.2008)

Odpowiedź (31.12.2008)

Sprostowanie (02.01.2009)

Odpowiedź (02.01.2009)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.12.2008 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 23.12.2008 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2008 r., godz. 10.52Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1576 razy.