Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie zamieszczono: 12.12.2008 r.
Data składania ofert: 22.12.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.12.2008 r., godz. 10.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: POWIAT WOŁOMIŃSKI, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin woj. mazowieckie, tel. : 22 787 43 01, fax: 022 776 50 93
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I.2.) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk elektronicznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem w tym odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód powstałych w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg powiatowych.
II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1
II.1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- spełniający wymagania określone art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek, posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Kopia koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału postępowaniu:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTY
IV.2.1) Kryteria oceny oferty: Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dla przetargu nieograniczonego
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2008r, godz. 10.00, miejsce: siedziba Zamawiającego – Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 Kancelaria Starostwa Powiatowego pokój nr 4
IV.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

Specyfikacji istotnych warunków zamóweinia (12.12.2008)

Załącznik nr 3 - wykaz lokalizacji (16.12.2008)

Załącznik nr 4 - szkodowość (16.12.2008)

Odpowiedź (17.12.2008)

Odpowiedź 2 (18.12.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 12.12.2008 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 12.12.2008 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 15.11Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1451 razy.