Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zadanie nr 1 - konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój) Zadanie nr 2 - ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie Zadanie nr 3 - ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie

Ogłoszenie zamieszczono: 09.12.2008 r.
Data składania ofert: 18.12.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 18.12.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/141/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, fax: 022 776-50-93,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zadanie nr 1 – konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój)
Zadanie nr 2 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie
Zadanie nr 3 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest
Zadanie nr 1 – konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój)
Zadanie nr 2 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie
Zadanie nr 3 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Kobyłkowska 1a, ul. Legionów 138.

Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1 : od 02.01.2009r. do 31.12.2009r.
Zadanie nr 2: od 02.01.2009r. do 31.12.2009r.
Zadanie nr 3: od 04.01.2009r. do 30.06.2009r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka - Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 09.12.2008r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (09.12.2008)

Opis przedmiotu zamówienia (09.12.2008)

Istotne postanowienia umowy (09.12.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 09.12.2008 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 09.12.2008 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.12.2008 r., godz. 14.59Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1504 razy.