Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – etap I.

Ogłoszenie zamieszczono: 06.11.2008 r.
Data składania ofert: 27.11.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.11.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, fax: 022 776-50-93,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – etap I.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – etap I, w zakresie:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty budowlane stan surowy,
- instalacje wewnętrzne.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Termin wykonania zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 Pzp oraz nie są wykluczeni na podst. art. 24 Pzp,
b) złożą pisemna ofertę,
c) zaakceptują istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński - Naczelnik Wydziału Inwestycji, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 06.11.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (06.11.2008)

książka przedmiarów (06.11.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 06.11.2008 r., godz. 14.16
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.12.2011 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.12.2011 r., godz. 09.59Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
13.12.2011 r., godz. 09.58Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
06.11.2008 r., godz. 14.16Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1632 razy.