Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych: Zad. 1: drogi powiatowe w gminach: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Zad. 2: drogi powiatowe w gminie Tłuszcz, Zad. 3: drogi powiatowe w gminach: Radzymin, Dąbrówka, Zad. 4: drogi powiatowe w gminach: Jadów, Strachówka.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.10.2008 r.
Data składania ofert: 20.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.10.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg powiatowych:
Zad. 1: drogi powiatowe w gminach: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin,
Zad. 2: drogi powiatowe w gminie Tłuszcz,
Zad. 3: drogi powiatowe w gminach: Radzymin, Dąbrówka,
Zad. 4: drogi powiatowe w gminach: Jadów, Strachówka.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: teren powiatu wołomińskiego.
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) udzielą zgody na 30 dniowy termin płatności za faktury,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 08.10.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (08.10.2008)

Zadanie 1 (08.10.2008)

Zadanie 2 (08.10.2008)

Zadanie 3 (08.10.2008)

Zadanie 4 (08.10.2008)

Poprawiony formularz oświadczenia (17.10.2008)


Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.10.2008 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 08.10.2008 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2008 r., godz. 14.47Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1485 razy.