Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania: Zad. 1: Wykonanie projektów kotłowni gazowej i przyłącza gazowego od licznika do budynku, Zad. 2: Wykonanie projektów hydroforni, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej, wodociągu od istniejącej studni wierconej do istniejącej instalacji wodnej w budynku, Zad. 3: Wykonanie projektów instalacji elektroenergetycznych oraz ESZ (elektronicznych systemów zabezpieczeń)

Ogłoszenie zamieszczono: 30.09.2008 r.
Data składania ofert: 09.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 09.10.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania:
Zad. 1: Wykonanie projektów kotłowni gazowej i przyłącza gazowego od licznika do budynku,
Zad. 2: Wykonanie projektów hydroforni, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej, wodociągu od istniejącej studni wierconej do istniejącej instalacji wodnej w budynku,
Zad. 3: Wykonanie projektów instalacji elektroenergetycznych oraz ESZ (elektronicznych systemów zabezpieczeń)
.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Pzp,
b) złożą pisemną ofertę,
c) zaakceptują istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 148.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 30.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (30.09.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 30.09.2008 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 30.09.2008 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2008 r., godz. 09.23Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1429 razy.