Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Poprawa przejezdności drogi powiatowej 4307W w Emilianowie gm. Radzymin

Ogłoszenie zamieszczono: 24.09.2008 r.
Data składania ofert: 23.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.10.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na poprawę przejezdności drogi powiatowej 4307W w Emilianowie gm. Radzymin.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest poprawa przejezdności drogi powiatowej 4307W w Emilianowie gm. Radzymin.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Emilianów.
Termin wykonania zamówienia: 15.12.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) zgoda na 30-dniowy termin płatności faktur,
f) udzielą gwarancji na okres 1 miesiąca od daty odbioru końcowego,
g) wykonali minimum 3 roboty o podobnym zakresie w ciągu ostatnich 5 lat.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Adam Marcinkiewicz – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 24.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (24.09.2008)

Przedmiar robót (24.09.2008)

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert

Poprawiony przedmiar robót
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 24.09.2008 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 24.09.2008 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2008 r., godz. 15.19Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1467 razy.