Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Termomodernizacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.09.2008 r.
Data składania ofert: 02.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 02.10.2008 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację zabytkowego budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zad. 1: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Zad. 2: Wykonanie izolacji cieplnej stropu poddasza.
Miejsce realizacji: Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od wprowadzenia na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2008 r. o godzinie 11.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 148.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 12.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (12.09.2008)

Specyfikacja techniczna(12.09.2008)

Przedmiar robót Zad. 1 (12.09.2008)

Przedmiar robót Zad. 2 (12.09.2008)

Rysunki Zad. 1(12.09.2008)

Rysunki Zad. 2(12.09.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 12.09.2008 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 12.09.2008 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2008 r., godz. 09.54Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1452 razy.