Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych ul. Marecka w Zielonce

Ogłoszenie zamieszczono: 12.09.2008 r.
Data składania ofert: 13.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.10.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sieci teletechnicznych i energetycznych ul. Marecka w Zielonce.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych ul. Marecka w Zielonce.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zad. 1: przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
Zad. 2: przebudowa sieci energetycznych.
Miejsce realizacji: Zielonka, ul. Marecka.

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
e) udzielą gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat od daty odbioru końcowego robót,
f) zgoda na 30-dniowy termin płatności faktury.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 12.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (12.09.2008)

Przedmiar robót 1 (12.09.2008)

Przedmiar robót 2 (12.09.2008)

Przedmiar robót 3 (12.09.2008)

Specyfikacja techniczna (18.09.2008)

Mapa (18.09.2008)

Projekt wykonawczy(18.09.2008)

Projekt budowlano-wykonawczy (18.09.2008)

Plany (18.09.2008)

Projekt (22.09.2008)

Rysunek 1 (22.09.2008)

Rysunek 2 (22.09.2008)

Rysunek 3 (22.09.2008)

Rysunek 4 (22.09.2008)

Rysunek 5 (22.09.2008)

Rysunek 6 (22.09.2008)

Rysunek 7 (22.09.2008)

Rysunek 8 (22.09.2008)

Rysunek 9 (22.09.2008)

Rysunek 10 (22.09.2008)

Rysunek 11 (22.09.2008)

Rysunek 12 (22.09.2008)

Rysunek 13 (22.09.2008)

Rysunek 14 (22.09.2008)

Poprawione istotne postanowienia umowy + przedłużenie terminu składania ofert (01.10.2008)

Odpowiedź (01.10.2008)

Odpowiedź + przedłużenie terminu składania ofert (07.10.2008)

Odpowiedź (09.10.2008)

Zawarcie umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 12.09.2008 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 12.09.2008 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2008 r., godz. 09.18Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1667 razy.