Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zaprojektowanie i wykonanie: Zadanie nr 1 – instalacji ogrzewania c.o. sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2, Zadanie nr 2 – instalacji wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.

Ogłoszenie zamieszczono: 03.09.2008 r.
Data składania ofert: 26.09.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.09.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/91/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie:
Zadanie nr 1 – instalacji ogrzewania c.o. sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2,
Zadanie nr 2 – instalacji wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:
Zadanie nr 1 – instalacji ogrzewania c.o. sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2,
Zadanie nr 2 – instalacji wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Tłuszcz, ul. Radzymińska 2.
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 Pzp oraz nie są wykluczeni na podst. art. 24 Pzp,
- złożyli pisemną ofertą,
- zaakceptują istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 03.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (03.09.2008)

Odpowiedź + przedłużenie terminu składania ofert (18.09.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 03.09.2008 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 03.09.2008 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2008 r., godz. 10.23Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1500 razy.