Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Roboty konserwacyjne nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 4302W Radzymin-Rejentówka-Załubice

Ogłoszenie zamieszczono: 22.08.2008 r.
Data składania ofert: 12.09.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.09.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjne nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 4302W Radzymin-Rejentówka-Załubice.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 4302W Radzymin-Rejentówka-Załubice.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Gmina Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: trzy tygodnie od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Pzp,
b) oferent wyrazi zgodę na 30-dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 776-19-40.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 22.08.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (22.08.2008)

Specyfikacja techniczna (22.08.2008)

Przedmiar robót (22.08.2008)

Załączniki (22.08.2008)

Odpowiedź (04.09.2008)

Odpowiedź (05.09.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 22.08.2008 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 22.08.2008 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2008 r., godz. 10.12Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1428 razy.