Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.08.2008 r.
Data składania ofert: 11.08.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 11.08.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od bazy sprzętowej przy ul. Kobyłkowskiej 1A.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 3 000,00 zł.
K
ryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 30 %
wartość upustu – 55%
odległość stacji paliw w km od bazy sprzętowe – 15%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Wioleta Rolek – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Konrad Rudnik – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 100.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 01.08.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (01.08.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 01.08.2008 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 01.08.2008 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2008 r., godz. 12.39Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1400 razy.