Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Ogłoszenie zamieszczono: 11.07.2008 r.
Data składania ofert: 21.08.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 21.08.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.
Termin wykonania zamówienia: 1 rok od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) Dostawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Pzp,
b) Dostawca zobowiąże się do nieodpłatnego odbioru z siedziby Zamawiającego i niszczenia zużytych tablic.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 25.000 PLN.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 50 %
- termin płatności – 30%
- deklarowane terminy realizacji dostaw interwencyjnych – 20%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Stanisław Szczepański – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. 022 787-68-73.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 11.07.2008 r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Wzór nr 4

Wzór nr 5

Wzór nr 5a

Wzór nr 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.07.2008 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.07.2008 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2008 r., godz. 13.50Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1591 razy.