Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja projektu typowego kompleksu dwóch boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z budową przy Zespole Szkół w Zielonce.

Ogłoszenie zamieszczono: 23.06.2008 r.
Data składania ofert: 15.07.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.07.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na adaptacje projektu typowego kompleksu dwóch boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z budową przy Zespole Szkół w Zielonce.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacje projektu typowego kompleksu dwóch boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z budową przy Zespole Szkół w Zielonce. W zakresie:
1. Adaptacja projektu typowego.
2. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Zielonka.
Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 10 000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.06.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (23.06.2008)

Specyfikacja techniczna (23.06.2008)

Załącznik 1 (23.06.2008)

Załącznik 2 (23.06.2008)

Załącznik 3 (23.06.2008)

Załącznik 4 (23.06.2008)

Modyfikacja SIWZ (25.06.2008)

Ekspertyza geotechniczna(02.07.2008)

Odpowiedź (11.07.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.06.2008 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 24.11.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2014 r., godz. 10.43Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.06.2008 r., godz. 14.52Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1509 razy.