Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 13.06.2008 r.
Data składania ofert: 23.06.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.06.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/62/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg ograniczony na: dostawę paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Miejsce realizacji zamówienia: Wołomin.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) stacja paliw znajduje się na terenie Wołomina.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
- aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. W przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
- zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
- zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
- podpisane istotne postanowienia umowy.
- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.
- oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- dokumenty potwierdzające, że stacja paliw znajduje się na terenie Wołomina (np.: umowa o przedstawicielstwie, dokumenty potwierdzające, że stacja paliw jest własnością wykonawcy, itp.).
Do składania ofert zostanie zaproszonych minimum 5 wykonawców.

Wadium – 3.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 30 %
- wartość upustu 40%
- odległość stacji paliw w km od siedziby Starostwa 30%

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Konrad Rudnik – tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 100, w godz. pon. 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152, w godz. pon. 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w Kancelarii Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Termin składania wniosków upływa dnia 23.06.2008 r. o godz. 10.00.

Pozostałe informacje: -
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 13.06.2008 r.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu (13.06.2008)

Opis przedmiotu zamówienia (13.06.2008)

Oświadczenie (13.06.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 13.06.2008 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.06.2008 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2008 r., godz. 11.58Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1395 razy.