Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Budowa ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. I etap: demontaż płyt azbestowych z wiat znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Ogłoszenie zamieszczono: 09.06.2008 r.
Data składania ofert: 30.06.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 30.06.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. I etap: demontaż płyt azbestowych z wiat znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. I etap: demontaż płyt azbestowych z wiat znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Radzymin, ul. Jana Pawła II 18.
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności – posiadają program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest zatwierdzony decyzją Starosty Wołomińskiego – potwierdzony aktualną decyzją Starosty oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert – jeżeli ofertę składa konsorcjum należy załączyć wymagany dokument dotyczący każdego z członków konsorcjum.
b) wykonali zamówienie o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 09.06.2008 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (09.06.2008)

Przedmiar robót (09.06.2008)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 09.06.2008 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 09.06.2008 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2008 r., godz. 11.23Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1481 razy.